Tên đề tài:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH
LỜI NÓI ĐẦU


Theo Marx, lao động là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, lao động có năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi quốc gia.


Khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động và cho toàn xã hội.


Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục thì người lao động phải tái sản xuất sức lao động và tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động của họ đã bỏ ra. Do vậy, họ phải có một mức lương xứng đáng đủ để đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.


Bên cạnh đó việc quản lý tốt tiền lương là yêu cầu cấp thiết tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Qua tiền lương, xã hội không chỉ được đảm bảo phát triển ổn định mà nó còn phản ánh được ý nghĩa tích cực và nhân đạo thông qua việc giải quyết tốt nhu cầu sống và lao động của mỗi cá nhân.


Đi liền với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm có BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên. Thông qua việc hạch toán, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành, song nó vẫn được vận dụng linh hoạt tại các doanh nghiệp, phụ thuộc vào những đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất của mỗi công việc.


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đồng thời với sự tận tình hướng dẫn của cô giáo Phan Thị Thanh Hà và các cô chú Phòng kế toán tài chính của Công ty mà em thực tập, em đã chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”.

Đề tài của em gồm 3 phần:
Phần 1: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của đơn vị.
Phần 2: Nội dung chính của báo cáo.
Phần 3: Kết luận.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2


PHẦN 1:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ 3
1.1. Đặc điểm chung và tình hình chung của công ty giống cây trồng và con nuôi tỉnh Nam Định. 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty giống cây trồng và con nuôi tỉnh Nam Định. 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị. 5
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị, hình thức kế toán được áp dụng. 7
1.1.4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của đơn vị. 10
1.2. Thực trạng công tác kế toán của đơn vị. 11
1.2.1. Hệ thống chứng từ được áp dụng. 11
1.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán của Công ty. 12


PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO 13
2.1. Sau đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2001-2002 như sau: 2.2. Các chỉ tiêu được sử dụng trong đề tài. 17
2.2.1. Công tác nhân sự ở Công ty giống cây trồng và con nuôi Nam Định. 18
2.2.2. Hạch toán lao động. 20
2.2.3. Kế toán các khoản trích theo lương. 32
2.2.4. Tiền thưởng. 34
2.2.5. Bảng tổng hợp thanh toán BHXH. 37
2.2.5. Bảng tổng hợp thanh toán BHXH. 38
2.2.6. Hình thức thanh toán lương cho công nhân viên của Công ty. 39


PHẦN 3: KẾT LUẬN 40


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Giống cây trồng và con nuôi Tỉnh Nam Đị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Giống cây trồng và con nuôi Tỉnh Nam Đị sẽ giúp ích cho bạn.