Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP Cty In tài chínhMục lục

Lời mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm. 3

I/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 3
II/ Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 4
1/ Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất (CPSX ): 4
2/ Khái niệm, phân loaị giá thành sản phẩm (GTSP): 6
III/ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất (CPSX ) và tính giá thành sản
phẩm (GTSP) trong Doanh nghiệp sản xuất: 7
1/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ) và đối tượng tính
giá thành sản phẩm (GTSP): 7
2/ Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm : 10
IV/ Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
1/ Tài khoản sử dụng. 14
2/ Kết cấu tài khoản 14
3/ Phương pháp hạch toán. 14
Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại công ty in tài chính . 15

I.Đặc điểm tình hình chung của Công ty in Tài chính: 15
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 15
2.Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty: 16
3.Tổ chức công tác kế toán : 18
II/ Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm ở Công ty in tài chính : 19
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ) ở Công ty: 20
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ): 21
3. Tổ chức công tác tính gía thành sản phẩm ở Công ty In tài chính 41
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 46

I/ Yêu cầu chủ yếu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 46
II/ Những phương hướng và ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và
tính GTSP ở Công ty in Tài chính. 46
1/ Ưu điểm 47
2/ Những mặt cần tiếp tục hoàn thiện. 48
3) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập.hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 49
4/ Điều kiện thực hiện các ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 58
Kết luận
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm công ty In tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm công ty In tài chính sẽ giúp ích cho bạn.