Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty Cơ khí xây dựng Đại MỗMục lục
Lời mở đầu

Phần 1: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ

1.1. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ ảnh hởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 5
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7
1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 12
1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 16
1.1.5.1. Hệ thống chứng từ kế toán 17
1.1.5.2. Hệ thống tài khoản kế toán 17
1.1.5.3. Hệ thống sổ kế toán 18
1.1.5.4. Hệ thống báo cáo tài chính 19
1.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
20
1.2.1. Đối tợng, phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
20
1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 21
1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 28
1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 35
1.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 41
1.2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 44
1.2.3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 44
1.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm 45
Phần 2 : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
47
2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
47
2.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ 47
2.3. Đánh giá hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
48
2.3.1. Những u điểm 48
2.3.2. Những tồn tại 50
2.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
51
Kết luận 54
Danh mục tài liệu tham khảo 55


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí xây dựng Đại Mỗ sẽ giúp ích cho bạn.