Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính GTSP tại xí nghiệp xây lắp IMỤC LỤC
Lời mở đầu.

Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xây lắp .
I . Một số vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp .
1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .
1.2. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp .
1.2.1 . Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí xây lắp.
1.2.2. Phân loại chi phí xây lắp.
a. Phân loại theo nội dung kinh tế:
b. Phân loại theo công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh chi phí
1.3. Giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
II. Kế toán chi phí sản xuất .
2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .
2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .
2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
2.2. Trình tự kế toán chi phí sản xuất .
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công .
2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .
2.2.5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất .
2.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
.2.7.Kiểm sổ và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
III. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp .
3.1.1. Đối tượng tính giá thành.
3.1.2. Kỳ tính giá thành .
3.2. Phương pháp tính giá thành. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán kinh doanh xây lắp.
4.1 Tại đơn vị giao khoán.
4.2. Tại đơn vị nhận khoán.
V. Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp.
5.1. Yêu cầu chung về công tác quản lý và sử dụng sổ kế tóan .
5.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .
Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I - công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp.
I .Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp xây lắp I- công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .
1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng .
II . Kế toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp xây lắp I .
2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
2.2. Kết toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.
2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .
2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
III. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại xí nghiệp xây lắp I
3.1. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm.
3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kỳ. Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I - công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp .
I. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
1.1.Những kết quả đạt được.
1.2 Một số tồn tại cần khắc phục .
II . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .
2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
III . Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I.
3.1. Sự cần thiết của sự tiết kiệm chi phí sản xuất.
3.2. Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ gía thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I.
Kết luận.
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp I sẽ giúp ích cho bạn.