Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cty TM – Xây Dựng Bạch ĐằngMỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.1. Vai trò, vị trí của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2. Nội dung doanh thu , thuế và các khoản giảm trừ doanh thu (theo chuẩn mực kế toán và thông tư 89) 5
1.1.3. Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý những công tác bán hàng 9
1.1.4. Vai trò của kế toán trong công tác bán hàng và xác định kết quả bán háng 11
1.2. Nội dung tổ chức kế toán công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 11
1.2.1. Các phương thức bán hàng 11
1.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán, kế toán giá vốn hàng bán và kế toán thành phẩm 13
1.2.3. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 19
1.2.4. Trình tự các nghiệp vụ chủ yếu 22
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 28
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 31
1.2.7. kế toán xác định kết quả kinh doanh 35
1.2.8. Sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 36
CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 37
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Thương mại xây dựng Bạch Đằng 37
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 37
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty Thương mại xây dựng Bạch Đằng 38
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán 41
2.2. Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương Mại xây dựng Bạch Đằng 45
2.2.1. Đặc điểm và tình hình quản lý công tác bán hàng 45
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 46
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm phí doanh thu 53
2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 67
2.2.5. Kế toán xác đinh kết quả 72
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂYDƯNG BẠCH ĐẰNG 84
3.1. Nhận xét và đnáh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty 84
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương Mại xây dựng Bạch Đằng 87
3.2.1. Yêu cầu cần quán triệt trong việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương Mại xây dựng Bạch Đằng 87
3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Thương Mại xây dựng Bạch Đằng 88
KẾT LUẬN 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty thương mại – Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty thương mại – Xây sẽ giúp ích cho bạn.