Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì - Hà NộiLỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3
VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 3
DOANH NGÂN HÀNG 3

I. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 3
1. Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng. 3
2.Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 4
2.1. Tín dụng Ngân hàng góp phần thu hút số tiền nhàn rỗi trong xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 4
2.2. Tín dụng Ngân hàng tác động có hiệu quả đến nhịp độ phát triển sôi động thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường: 5
2.3. Tín dụng Ngân hàng là đòn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy quá trình mở rộng quan hệ lưu thông hàng hoá quốc tế: 6
2.4. Tín dụng Ngân hàng với việc điều chỉnh chiến lược kinh tế, góp phần chống lạm phát tiền tệ: 7
II. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay: 8
1.Vai trò của kế toán cho vay: 8
2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay: 9
III. các phương thức cho vay, chứng từ tài khoản kế toán cho vay, thu nợ: 10
1. Các phương thức cho vay: 10
1.1. Phương thức cho vay theo tưng lần(theo nhóm): 10
1.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (cho vay bổ xung vốn lưu động): 11
1.3. Cho vay theo dự án đầu tư : 13
1.4. Cho vay hợp vốn: 13
1.5. Cho vay trả góp: 13
1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: 14
1.7. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: 14
1.8. Cho vay theo hạn mức thấu chi: 14
1.9. Các khoản cho vay khác mà pháp luật không cấm: 14
2.Chứng từ kế toán cho vay: 14
3.Tài khoản dùng cho kế toán vay 16
3.1. Tài khoản cho vay từng lần. 16
3.2. Tài khoản cho vay theo hạn mức: 16
IV.Quy trình nghiệp vụ kế toán các phương thức cho vay : 17
1.Quy trình kế toán nghiệp vụ theo phương thức cho vay từng lần. 17
1.1.Kế toán khi cho vay. 18
1.2.Kế toán tính và hạch toán lãi: 18
1.3.Kế toán thu nợ gốc: 19
2. Kế toán cho vay theo hang mức tín dụng: 20
2.1. Kế toán khi cho vay. 20
2.2. Kế toán khi thu nợ. 21
2.3.Kế toán thu lãi cho vay. 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI 22
I. Một vài nét khái quát về sự ra đời của nhno&PTNT Việt Nam và NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 22
1. Sự ra đời của NHNo&PTNT Việt Nam. 22
2. Sự ra đời của NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 22
II. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện thanh trì. 23
1.Tình hình kinh tế huyện Thanh Trì: 23
1.1. Thuận lợi. 23
1.2. Khó khăn: 24
2. Định hướng phát triển trong thời gian tới. 24
3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 25
3.1. Mô hình tổ chức: 25
3.2. Hoạt động huy động vốn: 28
3.3. Về hoạt động sử dụng vốn: 30
3.4. Các hoạt động kinh doanh khác: 35
3.5. Kết quả kinh doanh, tài chính . 36
II. thực trạng kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện thanh trì 37
1.Vấn đề cho vay, thu nợ tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì: 37
2.Vấn đề trả nợ gốc trước hạn đối với cho vay theo món tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 38
3.Vấn đề thu lãi và “lãi chưa thu ” tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 40
4.Vấn đề chuyển nợ quá hạn đối với cho vay theo món tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì. 43
5.Vấn đề ứng dụng tin học trong kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì Hà Nội. 45
6.Mối quan hệ giữa kế toán cho vay và cán bộ tín dụng. 46
III. Nhận xét về hoạt động tín dụng và kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện thanh trì hà nội. 47
1.Những kết quả đạt được. 47
2.Những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động tín dụng và kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì: 47
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN 49
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO&PTNT HUYỆN THANH TRÌ HÀ NỘI 49

I. Định hướng kinh doanh của nhno&ptnt huyện thanh trì hà nội . 49
1. Trong công tác huy động vốn: 49
2. Công tác tín dụng: 49
3. Hoạt động doanh đối ngoại: 49
4.Mục tiêu cụ thể . 50
II. Môt số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHNO & PHNT huyện Thanh Trì. 50
1. Vấn đề cho vay trung và dài hạn tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì Hà Nội . 50
2. Vấn đề trả gốc trước hạn đối với cho vay theo món: 51
3. Vấn đề chuyển nợ quá hạn trong cho vay theo món: 52
4. Vấn đề thu lãi , lãi chưa thu tai NHNo&PTNT huyện Thanh Trì Hà Nội. 54
4.1. Thu lãi: 54
4.2. Lãi chưa thu. 55
5. Vấn đề ứng dụng tin học trong kế toán cho vay. 57
6. Một số kiến nghị: 58
6.1. Đối với Nhà nước. 58
6.2. Đối với Ngân hàng Trung ương. 59
6.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam: 59
6.4. Đối NHNo & PTNT Thanh Trì: 59
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán cho vay tại NHNo&PTNT huyện Thanh Trì - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.