Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Xí nghiệp 296- Cty xây dựng 319 Bộ Quốc PhòngMỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I 3

đặc điểm chung về Xí nghiệp 296 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp. 3
1- Phương thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 11
2- Đặc điểm quy trình công nghệ thi công xây lắp. 12
II- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 13
1- Phương thức tổ chức bộ máy kế toán . 13
2- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 14
3- Đặc điểm hệ thống tài khoản và hình thức sổ kế toán áp dụng. 15
Phần II 17
Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất 17
và tính giá thành sản phẩm 17

tại Xí nghiệp 296 17
I- Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 17
II-Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 18
1- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18
2- Chi phí nhân công trực tiếp 23
3- Chi phí sử dụng máy thi công. 28
4- Chi phí sản xuất chung 35
5- Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp . 38
6- Tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. 39
6.1Tổng hợp chi phí sản xuất. 39
6.2.Kiểm kê đánh giá phẩm dở dang. 41
6.3.Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 42
Phần 3 44
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất 44
Và tính giá thành sản phẩm xây lắp 44
Tại Xí nghiệp 296 44
I- Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Xí nghiệp. 44
1- Thành tựu đạt được 44
2- Những tồn tại cơ bản cần khắc phục. 46
II. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49
1- Mục tiêu phương hướng hoàn thiện. 49
2- Nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296. 51
2.1 Về hệ thống chứng từ sổ sách phục vụ cho hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm 51
2.2. Về tài khoản hạch toán 51
2.3. Hoàn thiện chí phí nguyên vật liệu trực tiếp. 52
2.4. Hoàn thiện chi phí sử dụng máy thi công. 54
2.5. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung. 54
2.6. áp dụng chương trình phần mềm kế toán vào hạch toán kế toán 56
3-Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296. 57
Kết luận 58


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296- công ty xây dựng 319 B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 296- công ty xây dựng 319 B sẽ giúp ích cho bạn.