Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 2
1. Tổng quan về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 2
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2
1.2. ý nghĩa của việc vận dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 2
1.3. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 3
2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
2.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
3. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 5
3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 5
3.2. Phương pháp hạch toán chi phí 5
Phần II: kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 6
I. Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan đến từng đối tượng tập hợp chi phí 6
1.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6
1.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 7
1.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung 7
1.4. Phân bổ và hạch toán chi phí sản xuất phục vụ lẫn nhau 8
1.4.1. Phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 8
1.4.2. Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 9
1.4.3. Phân bổ chi phí sản xuất chung 9
1.4.4. Hạch toán các chi phí phát sinh khác (nếu có) 10
II. kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong phương pháp hạch toán hàng tồn kho 10
2.1. kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
2.2. kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11
1. Đặc điểm chung 12
2. Các chính sách kế toán chủ yếu 12
3. Hoạt động sản xuất kinh doanh 13
Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.