Bài giảng hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn

M ỤC L ỤC
III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN. 8
LOẠI TÀI KHOẢN I8
TÀI SẢN NGẮN HẠN 8
NHÓM TÀI KHOẢN 11. 11
VỐN BẰNG TIỀN 11
HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CẦN TÔN TRỌNG 11
TÀI KHOẢN 111. 13
TIỀN MẶT 13
TÀI KHOẢN 112. 22
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 22
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 23
TÀI KHOẢN 113. 31
TIỀN ĐANG CHUYỂN 31
TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN. 31
TÀI KHOẢN 121. 33
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN 33
TÀI KHOẢN 128. 36
ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC 36
TÀI KHOẢN 129. 38
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 38
TÀI KHOẢN 131. 40
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 40
TÀI KHOẢN 133. 48
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ 48
TÀI KHOẢN 136. 55
PHẢI THU NỘI BỘ 55
TÀI KHOẢN 138. 60
PHẢI THU KHÁC 60
TÀI KHOẢN 139. 65
DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI65
TÀI KHOẢN 141. 68
TẠM ỨNG 68
TÀI KHOẢN 142. 70
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN 70
TÀI KHOẢN 144. 75
CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN 75
NHÓM TÀI KHOẢN 15. 77
HÀNG TỒN KHO 77
TÀI KHOẢN 151. 82
HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG 82
TÀI KHOẢN 152. 85
NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 85
TÀI KHOẢN 153. 94
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 94
TÀI KHOẢN 154. 100
CHI PHÍ SẢN XUẤT, kinh doanh DỞ DANG 100
TÀI KHOẢN 155. 115
THÀNH PHẨM . 115
TÀI KHOẢN 156. 120
HÀNG HÓA 120
TÀI KHOẢN 157. 132
HÀNG GỬI ĐI BÁN 132
TÀI KHOẢN 158. 136
HÀNG HOÁ KHO BẢO THUẾ 136
TÀI KHOẢN 159. 140
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 140
TÀI KHOẢN 161. 143
CHI SỰ NGHIỆP. 143
LOẠI TÀI KHOẢN 2. 146
TÀI SẢN DÀI HẠN 146
TÀI KHOẢN 211. 148
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 148
TÀI KHOẢN 212. 162
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH 162
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 163
TÀI KHOẢN 212 - TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH 163
TÀI KHOẢN 213. 169
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 169
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. 171
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU. 171
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 173
Có TK 711 - Thu nhập khác.174
TÀI KHOẢN 214. 176
HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 176
TÀI KHOẢN 217. 180
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 180
TÀI KHOẢN 221. 187
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 187
TÀI KHOẢN 222. 192
VỐN GÓP LIÊN DOANH 192
TÀI KHOẢN 223. 207
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 207
TÀI KHOẢN 228. 212
ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 212
TÀI KHOẢN 229. 216
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 216
TÀI KHOẢN 241. 219
XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 219
TÀI KHOẢN 242. 228
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 228
TÀI KHOẢN 243. 235
TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI235
TÀI KHOẢN 244. 238
KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN 238
LOẠI TÀI KHOẢN 3. 239


Xem Thêm: Bài giảng hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài giảng hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn sẽ giúp ích cho bạn.