CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I.Những vấn đề chung về kế toán lao dộng và tiền lương
1.Khái niệm và bản chất kinh tế tiền lương.
a)Khái niệm
Sức lao động là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Nhờ tác động của lao động mà các vật tự nhiên biến đổi trở thành các vật phẩm có ích cho cuộc sống con người. Trong quá trình sử dụng sức lao động, doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí để bù đắp và tái tạo sức lao động dưới hình thức tiền lương. Khoản chi phí này được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất ra.
Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của chi phí nhân công mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà họ đã cống hiến cho doanh nghiệp.
Tiền lương là thu nhập chủ yếu của người lao động. Trả lương hợp lý là đòn bẩy kinh tế để kích thích người lao động làm việc tích cực với năng suất, chất lượng và trách nhiệm cao. Hạch toán tốt tiền lương và sử dụng lao động hợp lý là một trong những biện pháp hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Việc hạch toán tốt tiền lương sẽ góp phần tăng cường chế độ hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp.
b)Bản chất tiền lương
Bản chất tiền lương đối với người lao động là số tiền mà người lao động nhận được sau khi hoàn thành công việc phù hợp với số lượng và chất lượng của lao động đã quy định trước. Tiền lương phụ thuộc vào chế độ chính sách phân phối, các hình thức trả lương của doanh nghiệp( quy chế trả lương của doanh nghiệp), và sự điều tiết bằng chính sách của chính phủ. đối với doanh nghiệp bản chất tiền lương là một yếu tố đầu vào của quản lý sản xuất kinh doanh.
2)Nguyên tắc kế toán lao động và tiền lương.
Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương:
- Nguyên tắc 1: Trả lương ngang nhau cho người lao động là như nhau. Nguyên tắc này đòi hỏi trả lương không phân biệt nam, nữ, tôn giáo, dân tộc mà căn cứ vào hao phí lao động, chất lượng lao động.
Đây là nguyên tắc rất quan trọng vì nó đảm bảo sự công bằng, đảm bảo sự bình đẳng trong trả lương, đIều này sẽ có sức khuyến khích rất lớn đối với người lao động.
- Nguyên tắc 2: Đảm bảo tăng cường năng suất lao động nhanh hơn trả lương bình quân. vì năng suất lao động là cáI sản xuất được, còn tiền lương là nói tới cáI tiêu dùng chi trả.
- Nguyên tắc 3: Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân. Điều này đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong chi trả lương cho người lao động.
Chính vì vậy những yêu cầu và nguyên tắc tổ chức tiền lương có ý nghĩa quan trọng như vậy, mà khi ngiên cứu một quy chế trả lương nào nhất là trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế càng phải chú trọng hơn những yêu cầu và nguyên tắc này trong việc xây dựng và thực hiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp mình.
3)Các chế độ tiền lương của nhà nước quy định
3.1 Theo tính chất lương:
Tiền lương trả cho người lao động gồm:
- Lương chính: Trả cho công nhân viên trong thời gian thực tế làm công việc chính.
- Lương phụ: Trả cho công nhân viên trong thời gian không làm công việc chính nhưng vẫn được hưởng lương(Đi họp, nghỉ phép, đi học )
- Phụ cấp lương: Trả cho công nhân viên trong thời gian làm thêm giờ hoặc làm việc trong môi trường độc hại


3.2 Theo đối tượng trả lương:
- Tiền lương trực tiếp: Trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm.
-Tiền lương chung: Trả cho công nhân viên quản lý, phục vụ sản xuất ở các phân xưởng.
-Tiền lương quản lý: Trả cho công nhân viên ở các bộ phận quản lý.
3.3 Theo hình thức trả lương:
a)Lương thời gian: Lương thời gian trả cho người lao động theo thời gianlàm việc thực tế cùng với công việc trình đoọ thành thạo của người lao động. Mỗi ngành đều quy định thang lương cụ thểcho công việc khác nhau. Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thường có các thang lương như thang lương của công nhân cơ khí, thang lương lái xe, thang lương nhân viên đánh máy Trong từng thang lương lại chia thành các bậc lương căn cứ vào trình độ thành thạo kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của người lao động. Mỗi bậc lương ứng với mức tiền
Xem Thêm: Các vấn đề chung về kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các vấn đề chung về kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp ích cho bạn.