THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

1.1. Khỏi quỏt về Cụng ty
1.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty
1.1.1.1. Quỏ trỡnh phỏt triển
- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang.
- Tờn giao dịch: Nam Quang Investment And Development Infrastructure Joint Stock Company.
Tờn Cụng ty viết tắt: NQHD JSC
- Địa chỉ trụ sở chính:
Khu cụng nghiệp Nam Sỏch, xó Ái Quốc, huyện Nam Sỏch, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320 752 261 Fax: 0320 752 001
Email: <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="cca5a2aaa38cbdb9ada2aba1a5a2a4e1a5b6a3a2a 9e2afa3a1">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

Website:www.quangminh-izone.com
- Văn phũng đại diện tại Hà Nội: Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 048757965 Fax: 048757969
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang được thành lập theo Đăng ký kinh doanh số 0402000210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/02/2003.
Đến tháng 5/2005, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang quyết định chuyển đổi loại hỡnh doanh nghiệp của Cụng ty từ loại hỡnh Cụng ty TNHH thành Cụng ty cổ phần và đó được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chấp thuận, cấp Đăng ký kinh doanh mới số 0403000282 ngày 06/5/2005.
1.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Ngành nghề kinh doanh của Cụng ty là: kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; xây dựng công trỡnh dõn dụng, cụng nghiệp, giao thụng, thuỷ lợi; đại lý

mua bỏn, ký gửi hàng hoỏ (theo đúng quy định của pháp luật); mua bán máy móc thiết bị văn phũng; chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất, lắp ráp hệ thống điều hoà, máy nông nghiệp và lâm nghiệp; sản xuất hàng may mặc, giầy dép, bao bỡ hàng hoỏ, khung bằng thộp, cỏc cấu kiện thộp cho xõy dựng, tụn lợp, các chi tiết và phụ tùng xe máy (trừ khung và động cơ).
Cụng ty kinh doanh với mục tiờu: Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; đảm bảo lợi ích của các cổ đông và làm trũn nghĩa vụ với Nhà nước theo Luật định, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước và của địa phương; góp phần tạo ra sản phẩm cho xó hội và thực hiện cỏc mục tiờu kinh tế – xó hội khỏc.
1.1.1.3. Tỡnh hỡnh kinh doanh
- Vốn Điều lệ năm 2003 của Công ty là 42 tỷ đồng Việt Nam.
- Vốn Điều lệ hiện tại năm 2006: 170 tỷ đồng Việt Nam
- Thị trường của Công ty: Công ty hướng tới thị trường trong nước và quốc tế với cỏc doanh nghiệp cú nhu cầu thuờ lại đất để xõy dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh trong Khu cụng nghiệp hoặc cỏc doanh nghiệp cú nhu cầu thuờ mua nhà xưởng đó được xõy dựng sẵn hoặc cú thể thoả thuận xõy dựng nhà xưởng theo yờu cầu.
- Kết quả kinh doanh:BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh
Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 30/6/2006
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiờu Năm 2004 Năm 2005 6 tháng đầu năm 2006
Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ 439.382.742 7.704.458.666 12.089.766.148
Cỏc khoản giảm trừ
- Giảm giỏ hàng bỏn
- Hàng bỏn bị trả lại
- Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp
Doanh thu thuần 439.382.742 7.740.458.666 12.089.766.148
Giỏ vốn hàng bỏn 609.410.884 7.923.586.051 9.277.209.959
Lợi nhuận gộp (170.028.142) (183.127.384) 812.556.189
Chi phớ bỏn hàng 71.359.618 150.000.000
Chi phớ quản lý doanh nghiệp 757.378.345 1.283.499.166 593.232.594
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (927.406.487) 877.015.673 3.054.394.464
Doanh thu hoạt động tài chính 786.968.719 2.449.911.863 4.786.749
Chi phí hoạt động tài chính 16.119.441 34.910.022 19.715.880
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 770.849.278 210.001.841 (14.929.131)
Thu nhập khỏc 667.800
Tổng lợi nhuận trước thuế (156.557.209) 877.015.673 3.055.062.264
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp -
Xem Thêm: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư v sẽ giúp ích cho bạn.