Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cty TNHH TM Xuân Thành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.1. Khái niệm thành phẩm - bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 3
1.1.1. Khái niệm thành phẩm và phân biệt thành phẩm với sản phẩm 3
Xét về mặt phạm vi 3
1.1.2 Khái niệm bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại. 4
Phần một: Đơn vị bán xuất giao sản phẩm, hàng hoá cho đơn vị mua 4
1.1.3. ý nghĩa của công tác bán hàng 5
1.2. Các phương pháp xác định trị giá vốn thực tế của thành phẩm 6
1.2.1. Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm 6
1.2.2. Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế. 6
1.2.3. Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán 7
1.3. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kết quả bán hàng 8
1.3.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8
1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 8
1.3.3. Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và cung cấp các dịch vụ. 9
1.3.4. Kết quả bán hàng 10
1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 11
1.4.1. Các phương thức án hàng 11
1.4.2 Phương thức thanh toán. 12
1.5 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 12
1.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. 12
1.6.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 13
1.6.2. Các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm 13
1.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 15
1.7.1. Tài khoản sử dụng 15
1.7.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu. 15
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán 16
1.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương pháp bán 18
1.8.1. Tài khoản sử dụng 18
Tài khoản này cuối kỳ không có số dư. 22
1.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu. 22
1.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 24
1.9.1. Khái niệm và nội dung chi phí bán hàng. 24
1.9.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 28
1.9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp 32
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH 36
2.1 Đặc điểm chung của công ty TNHH Thương mại Xuân Thành. 36
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Xuân Thành. 36
2.1.2 Chức năng, nhiêm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 37
2.1.3.Công tác tổ chức quản lý, và tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 38
2.2 Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHHTM Xuân Thành 45
2.2.1. Kế toán thành phẩm 45
2.2.1.1 Kế toán chi tiết thành phẩm 45
2.2.1.2Kế toán tổng hợp thành phẩm. 61
2.2.2. Kế toán quá trình bán hàng. 64
2.2.2.2 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của doanh nghiệp . 64
2.2.2.3 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng. 65
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM – BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH. 76
3.1 Một số nhạn xét chung về công tác kế toán , tổ chức quản lý của công ty TNHH Thương mại Xuân Thành. 76
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết qủ bán hàng tại công ty. 77
KẾT LUẬN 79


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH thương mại Xuân Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH thương mại Xuân Thành sẽ giúp ích cho bạn.