Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng và sửa chữa nhà cửa Bộ văn hoá
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp , nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp . Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hướng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. Bởi vì việc tính toán chi phí để tính ra giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Thấy rõ được tầm quan trọng trên, cùng với những kiến thức đã học tại trường và một thời gian ngắn thực tập tại Công ty xây dựng và sửa chữa nhà cửa em xin chọn đề tài:
"Kế Toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng và sửa chữa nhà cửa- Bộ văn hoá"
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề sẽ kết cấu thành ba phần như sau:
Phần I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các đơn vị xây dung.
Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty xây dựng sửa chữa nhà cửa - Bộ văn hoá.
Phần III: Một vài ý kiến nhận xét và góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây dựng sửa chữa nhà cửa - Bộ văn hoá.
Đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên vì thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề, em không sao tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy cô giáo và các cô chú, anh chị ở công ty góp ý để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn.


PHẦN THỨ NHẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI
PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Ở CÁCDOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN.

I- Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản:
Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất vật chất độc lập và đặc biệt có khả năng sản xuất Tài sản cố định (TSCĐ) cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân, nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng cho đất nước. So với các ngành kỹ thuật khác, XDCB có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trưng thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành, cụ thể:
- Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có qui mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, trình độ kỹ mỹ thuật cao. Đặc điểm này thường làm cho vốn đầu tư XDCB thường bị ứ đọng lâu tại công trình đang xây dựng, các công trình xây dựng dễ gặp phải rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian, công trình xây dựng xong dễ bị hao mòn vô hình. Do vậy, việc tổ choc quản lý nhất thiết phải có dự toán, thiết kế thi công.
- Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điểu kiện sản xuất như lao động, vật tư, thiết bị . luôn phải di chuyển theo mặt bằng, vị trí thi công. Mặt khác, hoạt động XDCB lại tiến hành ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu nên dễ gây tình trạng hao hụt, mất mát, lãng phí vật tư, tài sản, làm tăng thiệt hại trong tổng chi phí sản xuất.
- Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà được tiêu thụ ngay theo giá dự toán, hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước. Do đó, ính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ.
- Quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng từ khi khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vaò sử dụng thường dài, phụ thuộc vào qui mô, tính phức tạp của từng công trình. Quá trình thi công xây dựng này được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn chia thành nhiều công việc khác nhau.
Đối tượng kế toán sản phẩm xây lắp có thể là các công trình, hạng mục công trình, đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành. Về cơ bản, việc kế toán các phần hành kế toán như: TSCĐ, vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí nhân công . Trong doanh nghiệp xây lắp cũng tương tự như doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của ngành XDCB có đặc điểm riêng nên nội dung của chi phí tạo nên chỉ tiêu của giá thành sản phẩm có một số khác biệt là:
- Giá thành công trình lắp đặt không bao gồm giá trị thiết bị do đơn vị chủ đầu tư giao.
- Giá thành công tác xây dựng và lắp đặt vật kết cấu bao gồm giá trị vật kết cấu và giá trị thiết bị làm theo như vệ sinh, thông gió, thiết bị sưởi ấm, điều hoà nhiệt độ
Từ những đặc điểm trên đòi hỏi công tác kế toán vừa phải đáp ứng những yêu cầu chung về chức năng, nhiệm vụ kế toán của một doanh nghiệp sản xuất, vừa phải đảm bảo phù hợp với đặc tính riêng của doanh nghiệp XDCB. Từ đó nhằm cung cấp số liệu chính xác , kịp thời đánh giá đúng tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo trong việc tổ chức, quản lý để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh của doanh nghiệp .
II- Nhiệm vụ, vai trò của công tác quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng.
1- Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng.
Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm của ngành xây dựng nên việc quản lý đầu tư và xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp, trong đó tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu, là nhiệm vụ hết sức quan trọng của doanh nghiệp .
Chính vì thế nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng là: xác định hợp lý đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với điểu kiện thực tế của doanh nghiệp , thoả mãn yêu cầu quản lý đặt ra, vận dụng các phương pháp tính giá thành và phương pháp kế toán theo một trình tự hợp lý, tính toán chính xác, đầy đủ, kiểm tra các khâu kế toán như: tiền lương, vật liệu, TSCĐ. Cụ thể là phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, lao động, sử dụng máy thi công và các dự toán chi phí khác. Phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát hư hang trong sản xuất và đề xuất các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
- Tính toán chính xác và kịp thời giá thành sản phẩm xây dựng, các sản phẩm và lao vụ khác của doanh nghiệp .
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hạ chi phí của doanh nghiệp trong từng công trình, từng loại sản phẩm, lao vụ vạch ra khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý, có hiệu quả.
- Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng sản phẩm xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc qui định.
- Đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh ở từng công trình, hạng mục công trình (HMCT), từng bộ phận thi công, tổ đội sản xuất. Trong từng thời kỳ nhất định, phải kịp thời lập báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp .
2- Vai trò của công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng
Hạch toán kinh tế, thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, động viên các nguồn vốn dự trữ nội bộ của doanh nghiệp đồng thời đảm bảo tích luỹ, tạo điều kiện mở rộng không ngừng sản xuất trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng tăng và nâng cao phúc lợi của quần chúng lao động. Đối với các doanh nghiệp xây dựng, việc kế toán sẽ cung cấp số liệu một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật tư, nhân công, máy thi công là bao nhiêu so với dự toán và kế hoạch, từ đó xác định được mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất để đưa ra những biện pháp thích hợp. Còn việc tính giá thành sản phẩm xây dựng thể hiện ở toàn bộ chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính của đơn vị.
II- Kế toán chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp XDCB:
1- Khái niệm chi phí sản xuất:
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp là một quá trình biến đổi một cách có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào thi công xây dựng, tạo thành các công trình, hạng mục công trình nhất định. Một doanh nghiệp để tiến hành sản xuất bình thường, tạo ra sản phẩm nhất định thì không có gì thay đổi được là phải kết hợp ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất đó là: tư liệu sản xuất, đối tượng lao động (biểu hiện cụ thể là lao động vật hoá) và sức lao động (biểu hiện là hao phí về lao động sống). Mặc dù hao phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố nhưng trong điều kiện cùng tồn tại quan hệ hàng hoá tiền tệ thì chúng đều được biểu hiện dưới hình thức gía trị.
Như vậy, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành các hoạt ddộng sản xuất sản phẩm xây lắp


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng và sửa chữa n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng và sửa chữa n sẽ giúp ích cho bạn.