Tên đề tài:
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA
LỜI NÓI ĐẦU


Nghiên cứu về lịch sử tồn tại và phát triển của nhà nước các nhà nghiên cứu cho biết : Thuế xuất hiện cùng sự ra đời của nhà nước và là sản phẩm tất yếu từ sự xuất hiện bộ máy nhà nướcHiện nay theo thống kê ở hầu hết các nươc trên thế giới sau khi thực hiện cải cách hệ thống thuế, số thu bằng thuế, phí chiếm tới 90% tổng số thu ngân sách nhà nước. Thuế là vấn đề đại cuc của mỗi quốc gia, nhất là trong tiến trình hội nhập hiên nay thuế lại càng có vị thế lớn trong chiến lược toàn cầu hoá.


Ở Việt Nam thuế cũng là nguồn thu chủ yêu của ngân sách nhà nước, đặc biệt trong những năm gần đây nước ta đang trên lộ trình thực hiện AFTA, với mục đích từng bước hoà nhập vơi chính sách thuế của các nước trong khu vực và trên thế giới cùng việc vươn tới cải thiện hệ thống thuế khoá thích hợp với việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung sang thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1990 đến nay nhà nước ta dã thực hiện nhiều cải cách về thuế. Ngày 1/1/1999, trong cải cáchthuế lần hai có một loại thuế mới ra đời thay tế thuế doanh thu làm thay đổi hệ thống thuế Việt Nam, đó là thuế gía trị gia tăng(GTGT) từ khi ra đời đến nay thuế GTGT luôn được chứng tỏ là loại thuế tiến bộ nhất. Nhận thấy tầm quan trọng của thuế gtgt hiện nay, với mong muốn có thêm những hiểu biết về thuế GTGT em chọn đề tài: “Công tác quản lý và kế toán thuế GTGT trong đơn vị kinh doanh thương mại nội địa"


Đề tài được chia thành hai phần:
Phần I: Hệ thống lý luận chung về thuế GTGT và tổ chức vận hành thuế GTGTtrong đơn vị KDTM nội địa
Phần II: Công tác kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp KDTM tại Việt Nam. Những tồn tại và kiến nghị hoàn thiện.
Em xin cảm ơn cô giáo-PGS-TS Nguyễn Thị Đông đã tận tình hướng dẫn em thực hiện đề án này, dưới đây là phần trình bày của em về đề án.


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Nội dung 2
Phần I: Hệ thống lý luận chung về thuế gtgt và tổ chức vận hành thuế gtgt trong đơn vị kinh doanh thương mại nội địa. 2
1. Bản chất và vai trò của thuế GTGT trong nền kinh tế Viêt Nam 2
1.1. Bản chất của thuế GTGT. 2
1.2. Vai trò của thuế GTGT. 4
2. Luật thuế GTGT và vận dụng trong đơn vị kinh doanh thương mại nội địa ở Việt Nam. 4
2.1. Luật thuế GTGT. 4
2.1.1.Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế GTGT. 5
2.1.2. Căn cứ tính thuế GTGT. 5
2.1.3. Phương pháp tính thuế GTGT. 6
2.1.4. Quản lý thu thuế GTGT. 7
2.2. Vận dụng luật thuế GTGT trong công tác kế toán tại đơn vị kinh doanh thương mại nội địa. 9
3. Đánh giá những kết quả đạt được từ việc thực hiện thuế GTGT. 10
Phần II: Công tác kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại tại Việt Nam – những tồn tại và kiến nghị hoàn thiện. 11
1. Về tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán. 11
1.1. Tài khoản sử dụng. 11
1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ở những cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 13
1.2.1. Quá trình mua hàng. 13
1.2.2. Kế toán thuế GTGT trong quá trình bán hàng. 14
1.3 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu về thuế GTGTở đơn vị áp dụng phương pháp trực tiếp và đơn vị kinh doanh không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. 16
1.3.1. Quá trình mua hàng. 16
1.3.2. Quá trình bán hàng hoá dịch vụ. 17
1.4. Tổ chức sổ kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa. 17
1.5. Tổ chức baó cáo tài chính. 20
2. Những hiệu qủa của việc đổi mới công tác kế toán theo luật thuế GTGT. 21
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thuế GTGT ở nước ta. 21
Kết luận 24
Tài liệu tham khảo 25


Xem Thêm: Công tác quản lý và kế toán thuế GTGT trong đơn vị kinh doanh thương mại nội địa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý và kế toán thuế GTGT trong đơn vị kinh doanh thương mại nội địa sẽ giúp ích cho bạn.