NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

CHƯƠNG III
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Qua một thời gian thực tập tìm hiểu và tiếp cận thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tuy hiểu biết thực tế chưa nhiều,cũng như chưa có thời gian tìm hiểu kỹ từng phần kế toán cụ thể. Nhưng qua bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này em xin trình bày một số quan điểm của mình tới công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Cùng với những nhận xét kiến nghị của mình em hy vọng có thể sẽ góp phần nào vào việc hoàn thành công tác kế toán tại công ty.
3.1. Nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May Chiến Thắng
Là một doanh nghiệp Nhà nước đã tạo lập cho mình một ví dụ vững chắc trên thị trường may mặc trong nước với thị phần năm sao cao hơn năm trước đồng thời còn mở rộng kinh doanh theo hướng xuất khẩu qua các thị trường trong khu vực và nhiều nước trên thế giới.
Cùng với quá trình phát triển đó công tác kế toán đã không ngừng được củng cố hoàn thiện. Bộ máy kế toán của công ty cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hạch toán đem lại hiệu quả cho công ty.
Hiện nay công ty đang đáp ứng hình thức ghi sổ nhật ký chung hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp "bình quân gia quyền cuối kỳ" công tác tổ chức luân chuyển và xử lý chứng từ của xí nghiệp đã được tiến hành theo đúng chế độ đảm bảo, tính chính xác, hợp lý các số liệu.
* Đối với việc xác định đối tượng kế toán, tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp như hiện nay có ưu điểm là đơn giản, thuận tiện cho việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng đô điều này lại dẫn đến nhược điểm là không biết chi phí phát sinh ở từng phân xưởng là bao nhiêu. Do đó không biết được phân xưởng nào sử dụng tiết kiệm hay lãng phí.
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty
Ý kiến 1: Về đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
Để phù hợp với đặc điểm sản xuất và có thể quản lý theo từng phân xưởng. Xí nghiệp tập hợp chi phí theo từng phân xưởng chi tiết theo từng đơn đặt hàng để thuận tiện cho công tác quản lý và dự toán chi phí tính giá thành.
Như vậy nếu xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng đơn đặt hàng ở từng phân xưởng thì sẽ đảm bảo được tính chính xác tập hợp chi phí sản xuất theo từng đơn đặt hàng không theo từng phân xưởng. Ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho việc lập các bảng phân bổ được chi tiết hơn giúp cho công tác quản lý và theo dõi sản xuất đựơc dễ dàng hơn.
Ý kiến 2: Về công tác tập hợp chi phí sản xuất
Từ cách xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm như trên thì việc tập hợp chi phí sản xuất nên được tiến hành như sau:
Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Để tập hợp chi phí NL, VL TT cho từng đơn đặt hàng theo từng phân xưởng ngay từ khâu xuất NLVL cho sản xuất nên theo dõi số lượng xuất kho cho từng đơn đặt hàng theo từng phẫn ưởng sản xuất. Sau đó kế toán tiến hành ghi vào bảng tổng hợp xuất NLVL theo từng phân xưởng và được chi tiết hteo từng đơn đặt hàng. Khi mở bảng phân bổ NLVL, CCDC được lập chi tiết theo từng phân xưởng cho từng đơn đặt hàng. Từ bảng phân bổ kế toán vào sổ nhật ký chung.

- Đối với nhân công trực tiếp
Khi có đơn đặt hàng thống kê phân xưởng có thể tổng hợp được năng suất của từng công nhân theo từng đơn đặt hàng làm căn cứ để kế toán tiền lương tính toán và tổng hợp tiền lương của công nhân sản xuất theo từng đơn đặt hàng.
Việc tính tiền lương nghỉ phép của công nhân một cách hợp lý là việc xí nghiệp trên làm.
kế toán ghi sổ theo định khoản khi trích tiền lương nghỉ nghép.
Nợ TK 622: chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 335: chi phí phải trả
Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên kế toán ghi sổ ĐK:
Nợ TK 335: chi phí phải trả
Có TK 334: phải trả công nhân viên
Đối với chi phí sản xuất chung
Đối với khoản mục "chi phí khấu hao TSCĐ" trước đây công ty quản lý khấu hao chung cho toàn công ty sau đó phân bổ cho từng đối tượng sử dụng nhưng không chi tiết cho từng phân xưởng. Nếu công ty thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đặt hàng ở từng phân xưởng sản xuất. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được bởi vì TSCĐ của công ty đã được chia cụ thể cho từng phân xưởng. Căn cứ vào nguyên giá TSCĐ của từng bộ phận tỉ lệ khấu hao đã xác định chi phí khấu hao trong kỳ của từng bộ phanạ sản xuất.
Ý kiến 3: kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng
Khi tiến hành tập hợp chi phí sản xuất cuối tháng. Doanh nghiệp nên tập hợp chi phí sản xuất theo từng phân xưởng để có thể theo dõi được cụ thể chi phí phát sinh của từng phân xưởng qua đó có thể đánh giá được phân xưởng nào sử dụng hợp lý, tiết kiệm hoặc lãng phí chi tiết.
Đối với những đơn đặt hàng chưa hoàn thành cần phải ghi sổ theo dõi đơn đặt hàng chưa hoàn thành.
Ý kiến 4: Công tác tập hợp chi phí sản xuất
Xem Thêm: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty ma
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty ma sẽ giúp ích cho bạn.