THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

PHẦN I
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL
VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
1.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Dược Phẩm Hà Nội
Bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Sơ đồ 1) được tổ chức theo một cấp, Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân trực tiếp quan hệ với ngân hàng, với các khách hàng và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Bộ máy quản lý của công ty tổ chức theo phương thức trực tuyến chức năng với mô hình tập trung, khép kín thống nhất từ Hội đồng quản trị tới các phòng ban, phân xưởng để đáp ứng nhu cầu chuyên môn hoá sản xuất, thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức hạch toán kinh tế.
Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát; Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm; Thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định bán tài sản có giá trị lớn.
Hội đồng quản trị (HĐQT)
Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và các vấn đề kinh doanh lớn của công ty đồng thời quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty, quyết định mức lương và lợi ích kinh tế khác của các cán bộ quản lý đó; Quyết định cơ cấu tài chính, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. Chủ tịch hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra trong số thành viên của HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ cuộc họp HĐQT.
Giám đốc công ty
Là người lãnh đạo, quản lý và giám sát mọi hoạt động chung của công ty, trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông đề ra. Là người kiến nghị phương án bố trí cơ cấu Tổ chức, quy chế quản lý nội bô công ty, có quyền bổ nhiệm cách chức các chức danh quản lý trong công ty, quyết định lương phụ cấp đối với người trong công ty.
Phó giám đốc kỹ thuật
Kiêm trưởng phòng kỹ thuật phụ trách kinh tế kỹ thuật, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, nhu cầu về vật tư hàng hoá cho sản xuất. Điều hành việc thực hiện các kế hoạch phục vụ cho việc sản xuất như: Tiến độ, kỹ thuật làm mặt hàng mới, kế hoạch công tác dược chính, kế hoạch an toàn lao động. Báo cáo thường xuyên, định kỳ về tiến độ sản xuất cho giám đốc.
Phó giám đốc kinh doanh
Là người thiết lập các chiến lược kinh doanh của công ty, điều chỉnh các chiến lược phù hợp với cơ chế kinh tế.
Phòng kế hoạch kinh doanh
Chịu sự điều hành trực tiếp của kỹ sư kinh tế - Trưởng phòng kiêm phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Phòng kế hoạch – kinh doanh gồm 21 cán bộ, trong đó có 16 dược sỹ đại học và trung cấp các ngành làm các công tác và chức năng sau:
- Cung tiêu, quản lý và cung ứng các dụng cụ lao động nhỏ cần thiết cho sản xuất, đồng thời làm các thủ tục xuất kho thành phẩm, ban hành các lệnh sản xuất đến các phân xưởng.
- Nhóm kho: Gồm 14 cán bộ làm nhiệm vụ quản lý số lượng, chất lượng cũng như cấp phát theo định mức vật tư, định mức các nguyên liệu, hoá chất đồng thời nêu ý kiến điều chỉnh những bất hợp lý trong định mức vật tư.
- Nhóm marketing: Gồm những cán bộ có nhiệm vụ khai thác nguồn hàng, mua NVL, hoá chất, phụ liệu bao bì cho sản xuất, đồng thời tìm bạn hàng để ký hợp đồng với các khách hàng lớn của công ty.
- Nhóm cửa hàng: Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty


Phòng tổ chức hành chính
Phòng gồm 9 người với 5 cán bộ chính thức. Trưởng phòng là một Dược sỹ cao cấp, điều hành toàn bộ công việc chung, phòng có một kỹ sư kinh tế làm công tác tiền lương, chế độ lao động, định mức lao động và các chế độ chính sách khác gồm: theo dõi, kiểm tra, xét duyệt, lưu trữ tất cả các khoản chi tiêu trong quỹ lương, đồng thời lên kế hoạch lương và kế hoạch quỹ lương thực hiện hàng tháng. Giải quyết chế độ theo qui định của Nhà nước cho cán bộ công nhân viên, hưu trí, mất sức.
Ngoài ra còm có 2 Người phụ trách an toàn lao động, một người phụ trách mảng hành chính, một nữ y sỹ làm công tác chăm lo sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Công tác lễ tân, tổng đài, đánh máy, phiên dịch do 2 nữ nhân viên đảm nhận.
Phòng kế toán - tài vụ
Làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý tình hình tài chính của công ty, tức hạch toán kinh doanh sản xuất. Phòng gồm 7 cán bộ chịu sự giám sát điều chỉnh của Giám đốc, có chức năng tổ chức công tác tài chính kế toán quản lý Tài sản, vốn của công ty, cung cấp thông tin cho việc điều hành quản lý Công ty, và cho cơ quan bên ngoài. Trích lập, sử dụng các quỹ tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên.
Phòng kiểm nghiệm
Gồm 11 cán bộ làm công tác kiểm tra NVL và phụ liệu trước khi đưa vào sản xuất, kiểm nghiệm các bán thành phẩm, thành phẩm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn.
Phòng kỹ thuật
Đây là bộ phận có vai trò quan trọng nhất đối với bộ phận sản xuất. Phòng gồm 6 người trong đó 2 cán bộ phụ trách chung là trưởng phòng và phó phòng, 4 người còn lại là trợ lý kỹ thuật tại 4 phân xưởng có nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra liên tục về mặt kỹ thuật đối với từng công đoạn, nghiên cứu sản xuất thử, xin phép đăng kỹ mặt hàng mới.
Ban cơ điện
Gồm 5 thợ lành nghề có nhiệm vụ tổ chức tiến hành bảo dưỡng định kỳ và đột xuất cho các đơn vị máy, tổ chức lắp đặt các đơn vị máy khác kịp thời đưa vào sản xuất.
Xem Thêm: Thực trạng về công tác kế toán nvl với việc nâng cao hiệu quả quản lý nvl tại công ty cổ phần dược p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác kế toán nvl với việc nâng cao hiệu quả quản lý nvl tại công ty cổ phần dược p sẽ giúp ích cho bạn.