MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
3.1.1. Phương hướng
Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình I phấn đấu năm 2004 đạt doanh thu 13.186 triệu đồng, lợi nhuận 98triệu đồng, giải quyết 536 lao động có việc làm ổn định và thu nhập cao.
Về cải thiện chính sách tiền lương phải đạt trong điều kiện thực tế của Công ty mà thực hiện đồng bộ với các chính sách khác như: Về tiền thưởng, phụ cấp độc hại . để có thể đưa chính tiền lương gắn liền với cuộc sống của người lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tổ chức hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính nó góp phần tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Tổ chức công tác kế toán bao gồm: Việc tổ chức hệ thống chứng từ, luân chuyển chứng từ, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán và tổ chức bộ máy kế toán nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ kế toán.
Tổ chức hợp lý đúng đắn công tác kế toán tiền lương sẽ tạo ra một hệ thống chứng từ sổ sách và sự vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm sản xuất của đơn vị đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác và toàn diện cho việc quản lý, mọi nghiệp vụ kinh tế trong quá trình hoạt động. Việc tổ chức công tác kế toán tiền lương sẽ tạo sự kết hợp nhịp nhàng giữa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các công việc kế toán trong bộ máy kế toán.
Tổ chức hợp lý quá trình hạch toán ban đầu bao gồm khâu lập chứng từ và luân chuyển chứng từ. Chứng từ kế toán là những chứng minh về giấy tờ, về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Thông qua việc lập chứng từ mà kế toán có thể kiểm tra được tính hợp lý, hợp pháp của các nghiệp vụ. Mặt khác chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý cho mọi số liệu ghi chép trong sổ kế toán và cho mọi số thông tin kinh tế trong đơn vị. Nó cũng là căn cứ kiểm tra ý thức chấp hành chính sách, nguyên tắc, là căn cứ để xác định trách nhiệm vật chất của người lao động, cuối cùng là bằng chứng để giải quyết mọi tranh chấp khiếu nại có thể xảy ra.
Trong việc hoàn thiện chứng từ cần phải đảm bảo tính pháp lý của chứng từ, đảm bảo đúng thời gian và địa điểm phát sinh. Hoàn thiện chứng từ kế toán còn phải đề cập đến vấn đề tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chế độ ghi chép của từng cá nhân, bộ phận trong đơn vị đảm bảo cho họ có thể hoạch toán chính xác kịp thời, trung thực đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Chứng từ kế toán thường xuyên vận động từ bộ phận này sang bộ phận khác. Sự vận động này gọi là sự luân chuyển chứng từ. Lập chứng từ và luân chuyển chứng từ là hai mặt thống nhất của phương pháp chứng từ. Vì vậy song song với việc hoàn thiện chứng từ là việc hoàn thiện luân chuyển chứng từ.
Mỗi loại chứng từ có một vị trí khácnhau trong quản lý và tổ chức có đặc điểm khác nhau. Sự khác nhau không chỉ về nội dung mà còn khác nhau về trình tự cũng như thời gian luân chuyển. Điều này còn phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm của từng đơn vị. Hoàn thiện luân chuyển chứng từ tức là làm sao cho việc luân chuyển đó được nhanh nhất mà vẫn đảm bảo được nguyên tắc tài chính kế toán. Trong công việc hạch toán tổng hợp, vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán cũng là một yếu tố quan trọng vì hạch toán tổng hợp là việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách tổng hợp trên cơ sở các chứng từ cung cấp từ khâu hạch toán ban đầu tạo ra các thông tin tổng hợp để đáp ứng các nhu cầu quản lý. Trên cơ sở thông tin này cấp trên có thể có những quyết định kịp thời đem lại hiệu quả cao cho đơn vị.
Do vậy, hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán cần chú trọng sao cho nó phản ánh được chính xác nhất từng khoản mục, từng bộ phận, tránh được sự trùng lặp vô lý và có thể đáp ứng với yêu cầu, trình độ quản lý. Hơn nữa, phải hoàn thiện sổ sách kế toán để kết hợp hạch toán sổ tổng hợp và sổ chi tiết.
Sổ sách kế toán là phương tiện để thực chi các nghiệp vụ kế toán. kế toán vận dụng những phương pháp của mình để xử lý các thông tin. Vì vậy mà các thông tin trên sổ sách kế toán là những thông tin đã được xử lý, và sổ sách kế toán cung cấp các thông tin về đối tượng kế toán một cách hệ thống. Cho nên vấn đề quan trọng trong hạch toán là phải biết cách tổ chức hệ thống sổ sách kế toán như thế nào cho hợp lý để phục vụ cho công tác hạch toán đồng thời tạo điều kiện cho các thao tác nghiệp vụ kế toán được thực hiện dễ dàng và đáp ứng được yêu cầu quản lý
3.1.2. Mục tiêu phấn đấu của Công ty:
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao đó là: Giải quyết, thu hút được số lượng lao động trên địa bàn.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của người lao động, thay thế được một số trang thiết bị lạc hậu hiện nay bằng những trang thiết bị hiện đại và đầu tư mở rộng hơn, khai thác tìm kiếm được nhiều hợp đồng kinh tế, tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động.
Đồng thời với những mục tiêu phấn đấu trên của Công ty mục tiêu của công tác kế toán đặt ra là hiện đại hoá công tác kế toán bằng hệ thống nhằm mục đích kiểm soát hoạt động kinh doanh, đề ra mục tiêu hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Trong đó kế toán tiền lương dần đưa phần mềm lương vào để sử dụng giúp kế toán giảm bớt được số lượng công việc.
Xem Thêm: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương sẽ giúp ích cho bạn.