Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng

  phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng


  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Thực hiện đường lối phát triển kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế hàng hĩa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường cĩ sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hộiluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành xã hội chủ nghĩaluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành CNXH, trong những năm vừa qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã cĩ nhiều chủ trương đường lối, chính sáchThư viện Sách, Mỗi Ngày Một Cuốn Sách, nhằm khai thác, huy động và sử dụng cĩ hiệu quả mọi tiềm năng trong các thành phần kinh tế, để phát triển nền kinh tế theo hướng cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa. Trong đĩ, chủ trương thực hiện sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành các cơng ty cổ phần là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, tiềm năng dành cho các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi sang cơng ty cổ phần chưa được khai thác hết và trên thực tế hoạt động của các cơng ty cổ phần đang cĩ những khĩ khăn, vướng mắc, địi hỏi phải tiếp tục đổi mới để phát triển.
  Cũng như các chủ thể kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về kinh doanh khác, để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần phải cĩ vốn và một trong những vấn đề khĩ khăn lớn của các doanh nghiệp sau cổ phần hĩa là vốn hoạt động và đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Vốn của Cơng ty cổ phần là vấn đề phức tạp, khơng chỉ liên quan đến bản chất kinh tế, khả năng tài chínhluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành tài chính mà cịn là yếu tố xác định vị thế, năng lực cạnh tranh của Cơng ty cổ phần trên thị trường, liên quan đến hàng loạt các vấn đề pháp lý như quyền sở hữu, chuyển nhượng, thế chấp. Khơng thể khơng nhận thấy rằng vốn của cơng ty cổ phần là cơ sở vật chất cho hoạt động của nĩ, cĩ thể nĩi sự tồn tại và độ tin cậy của một cơng ty cổ phần trước các đối tác chủ yếu phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của nĩ. Những yếu tố đĩ được các đối tác của cơng ty quan tâm đến nhiều nhất.
  Tại địa phương tỉnh Lâm Đồng, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước được bán, khốn, cho thuê và cổ phần hĩa tương đối nhiều, nhưng các doanh nghiệp sau khi sắp xếp đổi mới thì cịn gặp rất nhiều khĩ khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đĩ đặc biệt là gặp khĩ khăn về vốn và khĩ khăn trong việc phát triển các
  9
  cơng ty cổ phần đại chúng. Thực tế các doanh nghiệp sau khi cổ phần hĩa lượng vốn cịn ít, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng vốn của nhà nước và vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đĩ, một vấn đề khĩ khăn nữa phải kể đến là việc các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng gặp khĩ khăn trong cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính như thế nào, cĩ thể thực hiện thơng qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, hoặc phát hành trái phiếu hoặc đi vay đĩ chính là việc xác định cấu trúc vốn tối ưu cho cho doanh nghiệp hoạt động sau cổ phần hĩa.
  Xuất phát từ địi hỏi cấp thiết đĩ luận vănCung cấp luận văn cách ngành nghiên cứu đề tài: “PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG TỈNH LÂM ĐỒNG”
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  - Lý luận về cổ phần hĩa, sắp xếp và cổ phần hĩa các doanh nghiệp nhà nước;
  - Lý luận về vốn và cấu trúc vốn cho hậu cổ phần hĩa;
  - Phân tích thực trạng cổ phần hĩa tại địa phương tỉnh Lâm Đồng;
  - Phân tích thực trạng mơi trường kinh doanh, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng;
  - Đề xuất các hướng giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng, huy động vốn và cấu trúc vốn tối ưu sau cổ phần hĩa cho các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.
  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Luận văn nghiên cứu vấn đề cổ phần hĩa, các yếu tố ảnh hưởng đến vốn và cấu trúc vốn của các cơng ty cổ phần sau cổ phần hĩa. Trên cơ sở đĩ đánh giá thực trạng mơi trường kinh doanh, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn của các cơng ty cổ phần sau cổ phần hĩa tại Lâm Đồng. Đề xuất các hướng giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng, huy động vốn và đề xuất cấu trúc vốn tối ưu cho các cơng ty cổ phần sau cổ phần hĩa tại Lâm Đồng. Luận văn cũng chỉ giới hạn trong phạm vi khái quát các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng, nghĩa là khơng đề cập quá sâu vào từng điều kiện cụ thể, riêng biệt của từng cơng ty.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp biện chứng, đồng thời sử dụng các phương pháp cụ thể như: phương pháp hệ thống, phương pháp quy nạp,
  10
  phương pháp so sánh để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu về lý luận, phân tích, trình bày thực trạng, cũng như xác lập các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu của đề tài.
  NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
  Phần mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cổ phần hĩa và cấu trúc vốn tối ưu cho hậu cổ phần hĩa
  Chương 2: Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
  Chương 3: Nghiên cứu và giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
  Phần kết luận
  Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cơ trường Đại Học kinh tế TP. Hồ Chí Minhtài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh, cảm ơn PGS. TS. Trần Ngọc Thơ đã truyền đạt kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hồn thành luận văn này.


  MỤC LỤC
  LỜI NĨI ĐẦU . Trang 1
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cổ phần hĩa và cấu trúc vốn tối ưu cho hậu cổ phần hĩa . Trang 4
  1.1. Các vấn đề về cổ phần hĩa . Trang 4
  1.1.1. Cơng ty cổ phần Trang 4
  1.1.2. Mục tiêu của cổ phần hĩa . Trang 5
  1.1.3. Đối tượng và điều kiện cổ phần hĩa .Tran g 5
  1.1.4. Các hình thức cổ phần hĩa DNNN .T rang 6
  1.1.5. Đối tượng và điều kiện cổ phần hĩa .Tran g 7
  1.1.6. Các ưu đãi đối với doanh nghiệp thực hiện CPH .Trang 7
  1.1.7. Các ưu đãi đối với người lao độngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lao Động Học Trang 8
  1.1.8. Nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơng ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN .Tra ng 8
  1.2. Các vấn đề sau cổ phần hĩa . Trang 9
  1.2.1. Tạo vốn lưu động Trang 9
  1.2.2. Tạo vốn đầu tư Trang 9
  1.2.3. Vai trị của các đại diện nhà nước .Trang 9
  1.3. Xây dựngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành xây dựng cấu trúc vốn cho hậu cổ phần hĩa .Trang 10
  1.3.1. Tổng quan về cấu trúc vốn . .Trang 10
  1.3.2. Chính sách cổ tức đối với giá trị của doanh nghiệp Trang 10
  1.3.3. Chính sách nợ và giá trị của doanh nghiêp .Trang 12
  1.3.4. Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu .Trang 15
  Kết luận chương 1 . Trang 17
  Chương 2: Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng .Trang 19
  2.1. Khái quát chung . Trang 19
  2.1.1. Khái quát cổ phần hĩa DNNN Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam .Trang 19
  4
  2.1.2. Đặc trưng của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng Trang 22
  2.2. Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng .T rang 23
  2.2.1. Thực trạng tình hình và hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng .Trang 25
  2.2.1.1. Tình hình vốn điều lệ của các cơng ty CP tỉnh Lâm Đồng Trang 25
  2.2.1.2.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng . Trang 28
  2.2.2. Thực trạng cổ phần hĩa và phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng Trang 28
  2.2.2.1. Giá trị doanh nghiệp nhà nước và vốn cổ phần của cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng .Trang 28
  2.2.2.2. Quản lý .Trang 30
  2.2.2.3. Lực lượng lao động Trang 30
  2.2.2.4. Tài sản, cơ sở vật chất Trang 31
  2.2.2.5. Tình hình tài chính và hoạt động .Tra ng 32
  2.3. Thực trạng các vấn đề sau cổ phần hĩa .Trang 36
  2.3.1. Những tồn đọng của quá trình cổ phần hĩa Trang 36
  2.3.2. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn lao động .Trang 37
  2.3.3. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn đầu tư Trang 38
  2.3.4. Những vấn đề quản lý và điều hành của DN sau CPH .Trang 38
  2.3.5. Vấn đề chuyển nhượng cổ phần Trang 39
  2.3.6. Vai trị của các đại diện nhà nước .T rang 40
  2.4. Thực trạng tình hình về vốn và cấu trúc vốn của các cơng ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng sau cổ phần hĩa . .Trang 40
  2.5. Những tồn tại trong quá trình thực hiện cổ phần hĩa DNNN tỉnh Lâm Đồng Trang 46
  Kết luận chương 2 . Trang 49
  Chương 3: Nghiên cứu và giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng .Trang 52
  5
  3.1. Nhĩm giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng .Trang 53
  3.1.1. Cơ chế chính sách .Trang 53
  3.1.2. Cải thiện quy trình cổ phần hĩa Trang 55
  3.1.3. Cải thiện mơi trường kinh doanh Trang 56
  3.1.4. Hồn thiện bộ máy tổ chức chỉ đạo thực hiện cổ phần hĩa Trang 56
  3.2. Nhĩm giải pháp phát triển cơng ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng sau cổ phần hĩa . Trang 57
  3.2.1. Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu Trang 57
  3.2.2. Giải pháp phát hành chứng khốn ra cơng chúng .Trang 60
  3.2.3. Giải pháp thu hút vốn đầu tư gián tiếp FII Trang 64
  3.2.4. Các giải pháp bổ trợ khác .Trang 65
  3.2.4.1. Kiểm kê, rà sốt lại tồn bộ tài sản hiện cĩ của DN, thanh lý, nhượng bán những tài sản khơng cần dùng, ứ đọng để thu hồi vốn .Trang 65
  3.2.4.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ cổ phần hĩa và phần thặng dư vốn cổ phần .Trang 66
  3.2.4.3. Giải pháp bán hết hoặc bán bớt một phần số lượng cổ phần chi phối của Nhà nước trong các cơng ty cổ phần cho các nhà đầu tư để tăng vốn hoạt động .Trang 68
  3.2.4.4. Thay đổi chính sách phân chia lợi nhuận và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư .Trang 70
  3.3. Khuyến nghị Trang 71
  Kết luận chương 3 . Trang 73
  KẾT LUẬN Tran g 74
  6
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  FII : Foreign Indirect Investment – Đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Đầu tư gián tiếp nước ngồi
  TTCKTài liệu về Thị trường chứng khoán : Thị trường chứng khốn
  IMF : Quỹ tiền tệ quốc tếluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành quan hệ quốc tế
  WTO : Tổ chức thương mạiluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành thương mại thế giới
  CPH : Cổ phần hĩa
  CPHDNNN : Cổ phần hĩa Doanh nghiệp nhà nước
  DN : Doanh nghiệp
  DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
  ĐTNN : Đầu tư nước ngồi
  HĐQT : Hội đồng quản trịluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành quản trị kinh doanh
  NHTM : Ngân hàngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành ngân hàng thương mại
  NHTMNN : ngân hàng thương mại nhà nước
  NHTMCP : ngân hàng thương mại cổ phần
  UBCKNN : Uỷ ban chứng khốn nhà nước
  TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khốn
  7
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Tình hình sắp xếp chuyển đổi các DN tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn (1998 -2006)
  Bảng 2.2. Tình hình vốn điều lệ của các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng (1998 – 2006)
  Bảng 2.3. Sở hữu cổ phần
  Bảng 2.4. Phương pháp mua cổ phiếu của người lao động
  Bảng 2. 5. Những thay đổi lực lượng lao động
  Bảng 2.6. Tình hình cơng ty cổ phần tại cơng ty Lâm Đồng qua một số chỉ tiêu tổng hợp
  Bảng 2.7. Tình hình kinh doanh đối với các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng (2001-2006)
  Bảng 2.8. Tình hình kinh doanh đối với các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng (2001-2006)
  Bảng 2.9. Bảng các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích về thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa
  Bảng 2.10. Bảng tổng hợp chỉ tiêu vốn, nguồn vốn các cơng ty cổ phần, chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa, năm 2006
  Bảng 2.11. Bảng tổng hợp chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh các cơng ty cổ phần chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa, năm 2006
  Bảng 2.12. Bảng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hĩa đến năm 2006
  Bảng 2.13. Bảng tỷ số khả năng sinh lợi của các cơng ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn
  sau khi cổ phần hĩa năm 2006
  Bảng 2.14. Bảng tính EPS của các cơng ty cổ phần tại tỉnh Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần

  Xem Thêm: Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status