Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia

MỤC LỤC


Lời mở đầu 1
Phần I : Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ hàng hoá và kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các DN trong điều kiện hiện nay 3
I – Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ hàng hoá tại các DN trong điều kiện hiện nay 3
1. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường 3
2. Đặc điểm của hoạt động tiêu thụ hàng hoá tại các DN . 4
3. Yêu cầu của quản lý và của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ 12
4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ ,xác định kết quả tiêu thụ 13
II- Nghiệp vụ của kế toán tiêu thụ , xác định kết quả tiêu thụ tại các DN 15
1. Chứng từ kế toán và phương pháp kế toán chi tiết . 15
2. kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ theo các phương thức tiêu thụ chủ yếu 17
3. kế toán xác định kết quả 25
Phần II: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ , xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia . 31
I - Đặc điểm chung của Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 31
1. Đặc điểm chung của Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 31
2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 34
Đặc điểm tổ chức quản lý 34
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong Công Ty 36
II- Thực tế công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ , xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty 40
1. kế toán quá trình bán hàng 40
2. kế toán xác định kết quả bán hàng 63
Phần III: Nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 64
I-Sự cần thiết hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ ,xác định kết quả tiêu thụ đối với các DN nói chung và Công Ty Cổ Phần Tứ Gia nói riêng 64
II- Đánh giá khái quát về hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 65
III- Phương huớng , biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ ,xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 70
IV- Ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia 77
Kết luận 78
Xem Thêm: Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia sẽ giúp ích cho bạn.