Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤC
TRANG
PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT kinh doanh CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập
33


3
2. Đặc điểm kinh doanh
2.1 Ngành nghề kinh doanh:
2.2 Sản phẩm, hàng hoá

7


7

7
2.3 Thị trường
8
2.4 Nguồn nhân lực
9
3. Vốn, tài sản của công ty:
11
4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây:
13
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
15

15
2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
16
2.1. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
17
PHẦN II : TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán tài vụ tại Công ty

20


20

20

20
Tại các xí nghiệp thành viên: 22
2. Chế độ kế toán áp dụng: 24
3. Hình thức sổ kế toán 27
4. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu trong Công ty :
4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu: 29

29
4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 31
4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung: 32
5. Công tác quản lý chung về sản phẩm sản xuất và tính giá thành ở công ty may Thăng Long:
33
6. Các thủ tục quản lý và chế độ hạch toán kế toán ban đầu:
34
7. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
35
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long57
57

57
2. Mặt tồn tại cần khắc phục 58
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5959
2. Những phương hướng và giảp pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long:
2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:

60

60
2.2. Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 63
2.3. Về hạch toán NVL nhận gia công 65
2.4. Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC. 65
2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang 66
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.