KẾ TOÁN TÀI SẢN BẤT ĐỘNG

CHƯƠNG II.
KẾ TOÁN TÀI SẢN BẤT ĐỘNG
I. KHÁI NIỆM VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TSBĐ.
1. Khái niệm và phân loại.
a. Khái niệm:
TSBĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Những tư liệu lao động này được xây dựng, mua sắm, sản xuất cho quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp chứ không phải (phục vụ) cho mục đích bán ra ngoài.
(Theo quy định hiện hành của chế độ kế toán pháp, những tư liệu lao động có giá trị
>= 2.500F và thời gian sử dụng >= 1 năm thì được coi là TSBĐ).
b. Phân loai.
ưBằng sáng chế:
Là CP mà doanh nghiệp bỏ ra để mua lại bằng phát minh sáng chế của người phát minh hoặc những CP mà doanh nghiệp bỏ ra cho việc nghiên cứu, thử nghiệm được Nhà nước cấp bằng sáng chế.
ưNhãn hiệu:
CP mà doanh nghiệp bỏ ra để mua lại nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm, dịch vụ nào đó, thời gian của nhãn hiệu kéo dài suốt thời gian tuổi thọ của chúng trừ trường hợp mất giá của sản phẩm.
ưQuyền thuê nhà:
Là CP phải trả cho người thuê nhà trước đó để được thừa kế các quyền lợi về thuê nhà theo hợp đồng hoặc theo luật định.
ưLợi thế thương mại:
Là CP phải trả thêm ngoài giá trị của TSBĐ hữu hình bởi các yếu tố thuận lợi cho kinh doanh như vị trí thương mại, sự tín nhiệm của khách hàng, danh tiếng của dn, sự cần cù sáng tạo, sự thành thạo công việc của CNV.
2. Nhiệm vụ kế toán TSBĐ.
ưHạch toán chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSBĐ hiện có, tình hình biến động , trong toàn doanh nghiệp và trong từng bộ phận sử dụng TSBĐ - tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo dưỡng, đầu tư, đổi mới.
ưTính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSBĐ và CP Sxkd.
ưTham gia lập kế hoạch sửa chữa, dự toán CP sửa chữa, giám sát CP phát sinh và kết quả của việc sửa chữa.
3. Xác định nguyên giá.
a. Đối với TSBĐ hữu hình.
ưTăng do mua ngoài:
Lưu ý:
Các CP như: thù lao, hoa hồng, CP chứng thư và thuế trước bạ không được tính vào nguyên giá của TSBĐ mà chúng được coi như một khoản cpkd.
ưTăng do tự xây dựng, tự sản xuất:


Lưu ý:
Các CP tài chính, CP nghiên cứu và phát triển, CP quản lý chung toàn dn không được tính vào nguyên giá TSBĐ xây dựng.
ưTăng do nhận vốn góp liên doanh:
Nguyên giá được xác định theo giá trị thoả thuận do HĐ giao nhận đánh giá và được ghi trong hợp đồng liên doanh.


Xem Thêm: Kế toán tài sản bất động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản bất động sẽ giúp ích cho bạn.