KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

CHƯƠNG 1:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.
1. Bản chất.
kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông tin kinh tế, tài chính; Giúp cho các đối tượng này đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
-Vai trò của kế toán: có tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng sau
Các nhà quản trị doanh nghiệp.
Các nhà đầu tư.
Những người cung cấp tín dụng.
Các cơ quan quản lý của Nhà Nước.
Các đối tượng khác, như: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, .
-Nhiệm vụ:
Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một tổ chức, một đơn vị nên chứng từ.
Phân loại, tập hợp các nghiệp vụ kinh tế theo từng đối tượng.
Khoá sổ kế toán.
Ghi các bút toán điều chỉnh hay kết chuyển cần thiết.
Lập báo cáo kế toán.
2. Đối tượng.
-Tài sản (tài sản có): là toàn bộ những thứ hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp đang quản lý và nắm quyền với mục đích thu được lợi ích trong tương lai.
Bao gồm 2 loại chính là: TSLĐ và TSBĐ.
-Nguồn vốn (tài sản nợ): phản ánh nguồn hình thành nên các tài sản có trong doanh nghiệp , gồm 2 nguồn: NVCSH và Công nợ phải trả.
-Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
-Các mối quan hệ kinh tế, pháp lý: tài sản có = tài sản nợ, .
3. Hệ thống phương pháp nghiên cứu của kế toán.
Phương pháp chứng từ.
Phương pháp tính giá.Xem Thêm: Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp. sẽ giúp ích cho bạn.