Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT
1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí
2. Phân loại chi phí sản xuất – kinh doanh.
3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm
2. Phân loại giá thành
3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG II: HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆ CÔNG NGHIỆP
II. NỘI DUNG GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, LAO VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
1. Các tài khoản sử dụng
2. Phương thức phân bổ chi phí
3. Sơ đồ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất
IV. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHÍNH
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất chính.
2. Đánh giá sản phẩm dở dang
3. Các phương pháp tính giá thành
4. Phương pháp tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu
V. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất phụ
2. Các phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG III: THAM KHẢO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN THẾ GIỚI
I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1. Phương pháp tính giá thành của Liên Xô (cũ)
2. Phương pháp tính giá thành của Cộng Hoà Pháp
3. Phương pháp tính giá thành của Mỹ
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM KHÁC
1. Phương pháp tính giá thành theo công việc (Job order counting ).
2. Phương pháp xác định giá thành theo quá trình sản xuất (process costing)
3. Phương pháp ABC (Activity based costing)
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
I. VỀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
1. Đối với đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp ước tính sản lượng tương đương
2. Đối với phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang nói chung
II. VỀ NỘI DUNG GIÁ THÀNH
III. PHỤC VỤ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤCXem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.