Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH Tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH Tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU SỬ DỤNG vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 4
  1.1. Những vấn đề chung về hạch toán xác định kết quả kinh doanh 4
  1.1.1. Khái niệm và nội dung kết quả kinh doanh 4
  1.1.2. Nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 5
  1.2. kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 5
  1.2.1. kế toán doanh thu 5
  1.2.2. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9
  1.2.3. kế toán giá vốn hàng bán 11
  1.2.4. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 14
  1.2.5. kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 18
  1.3. kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 19
  1.3.1. kế toán doanh thu hoạt động tài chính 19
  1.3.2. kế toán chi phí hoạt động tài chính 21
  1.3.3. kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 22
  1.4. kế toán xác định kết quả hoạt động khác 23
  1.4.1. kế toán thu nhập khác 23
  1.4.2. kế toán chi phí khác 24
  1.4.3. kế toán xác định kết quả hoạt động khác 25
  1.5. kế toán phân phối lợi nhuận 26
  1.5.1. Nguyên tắc phân phối 26
  1.5.2. Tài khoản sử dụng 26
  1.5.3. Trình tự hạch toán 27
  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 28
  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 28
  2.2. Quá trình hình thành và phát triển 29
  2.3. Lĩnh vực hoạt động 29
  2.4. Quy mô công ty 30
  2.4.1. Quy mô vốn kinh doanh 30
  2.4.2. Số lượng cán bộ - công nhân viên 30
  2.4.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 31
  2.5. Sơ đồ bộ máy quản lý 32
  2.5.1. Sơ đồ tổ chức 32
  2.5.2. Trách nhiệm quyền hạn từng phòng ban 33
  2.6. Một số thành tựu đạt được trong những năm qua 34
  2.7. Định hướng phát triển 35
  2.8. Tổ chức công tác kế toán 36
  2.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán 36
  2.8.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán 36
  2.8.3. Chế độ kế toán và hình thức ghi sổ 37
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 40
  3.1. Khái quát chung 40
  3.2. kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 40
  3.2.1. kế toán doanh thu 41
  3.2.2. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 50
  3.2.3. kế toán giá vốn hàng bán 57
  3.2.4. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 60
  3.2.5. kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 74
  3.3. kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 75
  3.3.1. kế toán doanh thu hoạt động tài chính 75
  3.3.2. kế toán chi phí hoạt động tài chính 75
  3.3.3.Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính 78
  3.4. kế toán xác định kết quả hoạt động khác 78
  3.4.1.Kế toán thu nhập khác 78
  3.4.2. kế toán chi phí khác 81
  3.4.3. kế toán xác định kết quả hoạt động khác 83
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ kinh doanh NĂM 2010 83
  3.5. kế toán phân phối lợi nhuận 87
  3.5.1. Nguyên tắc phân phối 87
  3.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 87
  3.5.3. Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh 88
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 92
  4.1. Nhận xét 92
  4.1.1. Đánh giá về công tác quản lý 92
  4.1.2. Đánh giá về công tác kế toán 92
  4.1.3. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh 97
  4.2. Kiến nghị 97
  4.2.1. Kiến nghị về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98
  4.2.2. Kiến nghị về các khoản giảm trừ doanh thu 100
  4.2.3. Kiến nghị về việc theo dõi các khoản phải thu khách hàng 102
  4.2.4. Kiến nghị về việc ghi nhận giá vốn hàng bán 103
  4.2.5. Kiến nghị về việc theo dõi và ghi nhận chi phí phát sinh 104
  4.2.6. Kiến nghị về công tác tổ chức chứng từ kế toán 108
  4.2.7. Kiến nghị về việc trích lập và sử dụng các quỹ 109
  KẾT LUẬN 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤ LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU

  Tính cấp thiết của đề tài:
  Trước xu hướng hòa nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thương mại hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Để tồn tại và ổn định trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuyển mình để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao từ đó mới đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.
  Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đạt được, xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp biết được hiệu quả kinh doanh từ đó đưa ra những định hướng phát triển trong tương lai. Do đó, muốn xác định chính xác và nhanh chóng lợi nhuận trong kỳ đòi hỏi công tác kế toán phải đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, kế toán xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
  Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp lý kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo cho yêu cầu quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động.
  Tuy nhiên, trong thực tế việc xác định kết quả kinh doanh cũng còn nhiều bất hợp lý, việc sử dụng các quỹ vốn còn tùy tiện chưa theo đúng mục đích của chúng. Do đó, để khắc phục những mặt còn tồn tại, yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
  Để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài “kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận ” tại Công ty TNHH Tư Vấn và phát triển Giáo Dục Quốc Tế.
  Mục tiêu nghiên cứu:
  Tiến hành nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta nắm rõ hơn về việc hạch toán, theo dõi cũng như việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. So sánh việc hạch toán thực tế tại doanh nghiệp với kiến thức đã học trên giảng đường, những lý thuyết trên sách vở. Xem xét cách hạch toán tại công ty cung cấp dịch vụ giáo dục có khác gì so với các lĩnh vực khác. Làm cơ sở rút ra những ưu và nhược điểm trong hệ thống kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra những nhận xét, kiến nghị để hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty.

  Phạm vi nghiên cứu:
  Không gian nghiên cứu::
  Tại Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Giáo Dục Quốc Tế.
  Thời gian nghiên cứu::
  Đề tài được thực hiện từ ngày 11/07/2011 đến ngày 18/09/2011.
  Các số liệu và tài liệu được sử dụng của năm 2010.

  Phương pháp nghiên cứu:
  Tìm hiểu, tham khảo các văn bản (quy định về hình thức kế toán, các hướng dẫn tác nghiệp kế toán ) và các tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ ) tại phòng tài chính kế toán của Công ty.
  Thu thập các số liệu tại công ty.
  Xem xét việc ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào các sổ kế toán
  Trao đổi trực tiếp với những anh chị làm công tác kế toán tại Công ty.
  Tham khảo một số sách đã học và một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.  Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp:
  Đề tài nghiên cứu gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
  Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Giáo Dục Quốc Tế.
  Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Tư vấn và phát triển Giáo Dục Quốc Tế.
  Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH Tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH Tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status