THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
1/ Công tác tổ chức và quản lý lao động của doanh nghiệp
Công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền hình có tổng số 19 lao động được phân bổ như sau :
STTTên phòng ban/bộ phậnSố lượng ( người)
1
2
3
4Ban Giám đốc
Phòng kế toán
Phòng kinh doanh
Phòng HC - TH3
4
9
3
Thuộc 03 loại hợp đồng lao động:
Hợp đồng không xác định kỳ hạn
Hợp đồng có xác định kỳ hạn 03 năm
Hợp đồng lao đồng thời vụ
Để quản lý lao động về mặt số lượng, các doanh nghiệp sử dụng sổ danh sách lao động. Sổ này do phòng lao động tiền lương lập (lập chung cho toàn doanh nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận ) nhằm nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động (mở riêng cho từng người lao động) để quản lý nhân sự cả về số lượng và chất lượng lao động, về biến động và chấp hành chế độ đối với lao động.
Trong hạch toán việc sử dụng thời gian lao động nhằm đảm bảo phản ánh chính xác số lượng công việc hoàn thành của từng cán bộ CNV để làm căn cứ tính lương, trả lương, kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động tốt của từng công nhân trong công ty, vì vậy chứng từ sử dụng để hạch toán là bảng chấm công. Bảng chấm công do tổ trưởng hoặc trưởng các phòng ban trực tiếp ghi và để ở nơi công khai để toàn thể cán bộ, công nhân viên giám sát thời gian lao động của từng người. Cuối tháng, bảng chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương cho từng bộ phận. Việc hạch toán này nhằm đảm bảo phản ánh chính xác khối lượng công việc hoàn thành của từng CNV để làm căn cứ để tính lương kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động tốt của từng nhân viên trong công ty.Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị và quảng c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị và quảng c sẽ giúp ích cho bạn.