Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 - TP. HCM

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 - TP. HCM

  Lời mở đầu 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 kế toán doanh thu bán hàng 4
  1.1.1 Một số khái niệm liên quan 4
  1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 4
  1.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 5
  1.1.4 Chứng từ hạch toán 5
  1.1.5 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 5
  1.1.6 Phương pháp hạch toán 6
  1.1.6.1 Tiêu thụ trực tiếp 6
  1.1.6.2 Bán hàng đại lý 8
  1.1.6.3 kế toán hàng đổi hàng 8
  1.1.6.4 kế toán bán hàng trả chậm và trả góp 9
  1.1.6.5 kế toán ứng trước tiền hàng của khách hàng 10
  1.1.7 kế toán chiết khấu thương mại 10
  1.1.7.1 Khái niệm 10
  1.1.7.2 Chứng từ sử dụng 10
  1.1.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 11
  1.1.7.4 Sơ đồ hạch toán 11
  1.1.8 kế toán hàng bán bị trả lại 12
  1.1.8.1 Khái niệm 12
  1.1.8.2 Chứng từ sử dụng 12
  1.1.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 12
  1.1.8.4 Sơ đồ hạch toán 13
  1.1.9 Giảm giá hàng bán 13
  1.1.9.1 Khái niệm 13
  1.1.9.2 Chứng từ sử dụng 13
  1.1.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 14
  1.1.9.4 Sơ đồ hạch toán 14
  1.1.10 kế toán Thuế giá trị gia tăng phải nộp 14
  1.1.10.1 Khái niệm 14
  1.1.10.2 Chứng từ sử dụng 15
  1.1.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 15
  1.1.10.4 Phương pháp hạch toán 15
  1.2 kế toán chi phí 16
  1.2.1 kế toán giá vốn hàng bán 16
  1.2.1.1 Khái niệm 16
  1.2.1.2 Chứng từ sử dụng 16
  1.2.1.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 16
  1.2.1.4 Sơ đồ hạch toán 17
  1.2.2 kế toán chi phí bán hàng 17
  1.2.2.1 Khái niệm 17
  1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 17
  1.2.2.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 17
  1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán 18
  1.2.3 kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18
  1.2.3.1 Khái niệm 18
  1.2.3.2 Chứng từ sử dụng 18
  1.2.3.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 19
  1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán 19
  1.2.4 kế toán doanh thu hoạt động tài chính 20
  1.2.4.1 Khái niệm 20
  1.2.4.2 Chứng từ sử dụng 20
  1.2.4.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 20
  1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán 21
  1.2.5 kế toán chi phí tài chính 21
  1.2.5.1 Khái niệm 21
  1.2.5.2 Chứng từ sử dụng 21
  1.2.5.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 21
  1.2.5.4 Sơ đồ hạch toán 22
  1.2.6 kế toán thu nhập khác 22
  1.2.6.1 Khái niệm 22
  1.2.6.2 Chứng từ sử dụng 22
  1.2.6.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 22
  1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán 23
  1.2.7 kế toán chi phí khác 24
  1.2.7.1 Khái niệm 24
  1.2.7.2 Chứng từ sử dụng 24
  1.2.7.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 24
  1.2.7.4 Sơ đồ hạch toán 25
  1.2.8 kế toán chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp 25
  1.2.8.1 Khái niệm 25
  1.2.8.2 Chứng từ sử dụng 25
  1.2.8.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 26
  1.2.8.4 Sơ đồ hạch toán 27
  1.2.9 kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
  1.2.9.1 Khái niệm 28
  1.2.9.2 Chứng từ sử dụng 28
  1.2.9.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 28
  1.2.9.4 Sơ đồ hạch toán 29
  1.2.10 kế toán phân phối lợi nhuận 30
  1.2.10.1 Khái niệm 30
  1.2.10.2 Chứng từ sử dụng 30
  1.2.10.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 30
  1.2.10.4 Sơ đồ hạch toán 31
  1.2.11 kế toán phải trả nội bộ 32
  1.2.11.1 Khái niệm 32
  1.2.11.2 Chứng từ sử dụng 32
  1.2.11.3 Tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 32
  1.2.11.4 Sơ đồ hạch toán 33

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh TẠI XÍ NGHIỆP kinh doanh KIM KHÍ ( XN KDKK) SỐ 5 – CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM
  2.1 Giới thiệu về công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 35
  2.2.Giới thiệu về Xí nghiệp KD Kim Khí số 5 35
  2.2.1 Giới thiệu chung 35
  2.2.2 Mặt hàng kinh doanh chính 36
  2.2.3 Chức năng và nhiệm vụ XN KDKK số 5 37
  2.2.3.1 Chức năng 37
  2.2.3.2 Nhiệm vụ 37
  2.2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy Xí nghiệp KDKK số 5 38
  2.2.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 38
  2.2.4.2 Giải thích 38
  2.2.5 Mục tiêu kinh doanh 40
  2.2.6 Hệ thống quản lý chất lượng và chính sách khách hàng 41
  2.2.7 Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp kinh doanh Kim Khí số 5 41
  2.2.7.1 Tổ chức, nhân sự, nhiệm vụ ở phòng kế toán 41
  2.2.7.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 43
  2.2.7.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 43
  2.2.7.4 Tổ chức công tác kế toán 43
  2.2.7.5 Sổ kế toán sử dụng 44
  2.2.7.6 Trình tự ghi chép 44
  2.3 Thực trạng tình hình kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí Nghiệp kinh doanh Kim Khí số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.HCM 45
  2.3.1 kế toán về tiêu thụ Hàng hóa và Doanh thu bán hàng 45
  2.3.1.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 45
  2.3.1.2 Số liệu thực tế 47
  2.3.2 kế toán doanh thu hoạt động tài chính 56
  2.3.2.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 56
  2.3.2.2 Số liệu thực tế 56
  2.3.3 kế toán chi phí tài chính 58
  2.3.3.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 58
  2.3.3.2 Số liệu thực tế minh họa 59
  2.3.4 kế toán thu nhập khác 60
  2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 60
  2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 61
  2.3.4 kế toán giá vốn hàng bán 62
  2.3.4.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 62
  2.3.4.2 Số liệu thực tế minh họa 63
  2.3.5 kế toán chi phí bán hàng 69
  2.3.5.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 69
  2.3.5.2Số liệu thực tế minh họa 69
  2.3.6 kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 71
  2.3.6.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 71
  2.3.6.2Số liệu thực tế minh họa 71
  2.3.7 kế toán tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh 73
  2.3.7.1 Khái quát thực tế tại Xí nghiệp 73
  2.3.7.2 Số liệu thực tế minh họa 74
  2.3.8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 80


  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN
  3.1 Nhận xét chung 83
  3.1.1 Điểm mạnh 83
  3.1.2 Điểm yếu 83
  3.2 Nhận xét bộ máy kế toán 84
  3.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 84
  3.2.2 Về chứng từ sổ sách kế toán 84
  3.3 Một số hạn chế về kế toán 85
  3.3.1 Về chứng từ sổ sách 85
  3.3.2 Về phần xác định kết quả kinh doanh 86
  3.4 Kiến nghị 87
  3.4.1 Một số biện pháp quản trị kinh doanh 87
  3.4.2 Một số biện pháp về kế toán 89
  3.5 Kết luận 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94
  PHỤ LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện. Cơ chế mới đã tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Mục tiêu phát triển của đất nước đã có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, khả năng của từng thời kỳ, từng giai đoạn. Nhiều chính sách kinh tế, nhiều chế độ quản lý kinh tế - tài chính đã, đang và còn tiếp tục đổi mới, ngày càng được hoàn thiện.
  Sự phát triển một cách tất yếu và mạnh mẽ của các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình quản lý càng chứng minh sự cần thiết của công cụ hạch toán. Đặc biệt quá trình tiêu thụ được coi là khâu mấu chốt trong hoạt động kinh doanh thương mại, cho nên hạch toán nghiệp vụ kinh doanh tiêu thụ là một khâu hết sức quạn trọng cần phải được quan tâm thoả đáng. Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Sự cạnh tranh khốc liệt là đặc tính của thị trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tìm mọi cách đưa được sản phẩm hàng hoá tới tay người tiêu dùng, được họ chấp nhận. Từ đó thu được lợi nhuận từ việc sản xuất, tiêu thụ. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá sau mỗi thời kỳ kinh doanh sẽ cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lãi lỗ để doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh lại cơ cấu hàng hoá, hình thức kinh doanh, phương thức quản lý cho phù hợp và có hiệu quả hơn, hạn chế các thiệt hại có thể đoán ước được. Tổ chức hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất. Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Xí Nghiệp kinh doanh Kim Khí số 5 – TP.HCM cùng với nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá cũng như công tác hạch toán tiêu thụ, em đã chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán xác định kết quả kinh doanh ở Xí Nghiệp kinh doanh Kim Khí số 5–TP.HCM”.
  Mục đích nghiên cứu:
  Tổng kết những vấn đề có tính chất tổng quát về bán hàng tại Xí Nghiệp KDKK sô 5 TP.Hồ Chí Minh (Xí nghiệp).
  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở Xí nghiệp KDKK số 5 TP.HCM , đánh giá thực trạng tổ chức tại công ty.
  So sánh công tác kế toán về mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu được ở đơn vị thực tập.
  Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty.
  Đưa ra một số biện pháp cải thiện lợi nhuận của Xí Nghiệp.
  Củng cố lại những kiến thức đã học ở trường.
  Trang bị thêm kiến thức ở thực tế về kế toán tiêu thụ hàng hóa.
  Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp kinh doanh Kim Khí số 5 – TP. Hồ Chí Minh
  Thông qua việc tìm hiểu thực tế tình hình kế toán tại Xí nghiệp sẽ đưa ra một số giải pháp cho kế toán và kinh doanh tạo Xí nghiệp.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Đọc sách và nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu cơ sở lý luận cho đề tài.
  Tìm hiểu cụ thể tình hình kế toán và hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp.
  Phân tích nội dung
  Kết quả đạt được của đề tài:
  Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp được các anh chi tại phòng kế toán nhiệt tình giúp đỡ em đã tìm hiểu về bộ máy kế toán và tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp nên đã hiểu và đưa ra được một số biện pháp cho Xí nghiệp.
  Tuy nhiên, do thời gian thực tế tại Xí nghiệp còn ít nên gặp một số khó khăn trong vấn đề thu thập thông tin.
  Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp:
  Khóa luận gồm có 3 phần:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp kinh doanh Kim Khí (XN KDKK) số 5 – Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.
  Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận

  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 - TP. HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 - TP. HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status