TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢTIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

CHƯƠNG II
TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢTIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

2.1.Những vấn đề chung về Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây và công tác kế toán của Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
2.1.1. những vấn đề chung về Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
Đất nước ta đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội theo hướng “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa”. Để góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới nền kinh tế xã hội đồng thời để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận tiện và vận chuyển hàng hóa trên thị trường được dễ dàng thì việc Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây đã được thành lập là rất cần thiết.
Công ty Ô tô Vận tải Hà Tây được thành lập tháng 9 năm 1992 trên cơ sở Xí nghiệp ô tô số 1 được thành lập năm 1959 và Xí nghiệp ô tô số 3 được thành lập năm 1977. Để đáp ứng kịp thời với sự chuyển đổi của đất nước và theo Nghị định số 44/1998 – NĐCP ngày 29/06/1998 của Chính phủ về việc chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Theo quyết định số 437/1999 – QĐUB về việc chuyển đổi Công ty Ô tô Vận tải Hà Tây thành Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây. Như vậy Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây đã được lấy tên mới vào tháng 7 năm 1999.
Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây có trụ sở đóng tại số 112 – phố Trần Phú - thị xã Hà Đông – tỉnh Hà Tây (Km 10 đường Hà Nội - Hà Đông ),Trên diện tích là 4446m2. Với địa thế của Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây nằm trên Km 10 đường Hà Nội - Hà Đông là điều kiện thuận lợi cho Công ty tiến hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh như sau:
- kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ca và xe buýt.
- kinh doanh vận tải hàng hóa.
- Sửa chữa đóng mới và đại tu ô tô.
- Đại lý xăng dầu và kinh doanh phụ tùng ô tô.
Trải qua 30 năm hoạt động của Công ty tính từ khi UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định chuyển Công ty Ô tô Vận tải Hà Tây thành Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên cùng với đường lối chỉ đạo đúng đắn ban lãnh đạo Công Ty.Vì vậy trong những năm gần đây Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh của đơn vị đề ra và đạt được một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng về doanh thu, lợi nhuận .Từ đó đã góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước và được thể hiện dưới biểu sau
Chỉ tiêu Năm 2002 2003 2004
Vốn kinh doanh 4.216.567.000 4.571.374.739 4.604.687.439
Tổng số lao động 198 189 200
Tiền lương bình quân
(1 người/1 tháng) 794.800 848.000 887.664
Doanh thu 10.043.402.000 10.787.344.000 21.146.389.064
Lợi nhuận trước thuế 639.548.000 303.213.000 385.801.000
Lợi nhuận sau thuế 460.474.560 218.313.360 277.776.720

Với các chỉ tiêu kinh tế đã trình bầy ở trên chúng ta thấy trong 4 năm trở lại đây Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế khá khả quan và đã tăng dần lên theo từng năm. Việc tăng lên này có ảnh hưởng tốt đến Công ty góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển, đó là đòn bẩy mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có thể nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên và đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
2.1.1.2. Mô hình Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây, hình thức sở hữu và lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây.
2.1.1.2.1. Mô hình Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây.
Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây là một đơn vị thuộc vào loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ là vì dựa vào số lao động của Công ty ta thấy số lượng lao động tại Công ty nhỏ hơn 500 người lao động (theo chế độ pháp luật của nhà nước hiện hành thì một doanh nghiệp lớn phải có số lao động từ 500 người trở lên).
Mô hình tổ chức hoạt động của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:
Xem Thêm: Tình hình thực tế kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quảtiêu thụ ở công ty cổ phần ô tô vận t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quảtiêu thụ ở công ty cổ phần ô tô vận t sẽ giúp ích cho bạn.