Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: 3
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG kinh doanh NGÂN HÀNG 3
I. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân 3
1. Sự ra đời của tín dụng Ngân hàng 3
2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. 4
II. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay. 8
1.Vai trò của kế toán cho vay 8
2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay 9
III. Các phương thức cho vay, chứng từ tài khoản kế toán cho vay, thu nợ 10
1.Các phương thức cho vay: 10
2.Chứng từ kế toán cho vay 14
3.Tài khoản dùng trong kế toán cho vay 16
IV. Qui trình kế toán cho vay – thu nợ 17
1. Qui trình kế toán cho vay từng lần. 17
2. Quy trình kế toán cho vay theo hạn mức tín dụng 20
CHƯƠNG II: 23
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHNO HUYỆN NINH GIANG – HẢI DƯƠNG 23
I . Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHNo Ninh Giang 23
1. Đặc điểm kinh tế - xã hội 23
2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Ninh Giang 24
II. Tình hình thực hiện kế toán cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Ninh giang 33
1. Tình hình kế toán cho vay nói chung. 33
2. Vấn đề lưu trữ hồ sơ vay vốn của kế toán vay. 34
3. Việc tôn trọng tính pháp lý của chứng từ kế toán cho vay. 35
4. kế toán giai đoạn phát tiền vay 36
5. kế toán giai đoạn thu nợ 38
6. kế toán giai đoạn thu lãi. 40
7.kế toán gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn 41
8. Vấn đề trả nợ gốc trước hạn đối với cho vay từng lần 43
9. Mối quan hệ giữa cán bộ kế toán và cán bộ tín dụng 43
10. Áp dụng tin học vào công tác kế toán cho vay. 44
III. Những tồn tại trong kế toán cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Ninh Giang 45
1. Về hồ sơ cho vay 45
2. Kiểm tra giám sát các món vay 45
3. Thời hạn cho vay 46
4. Vấn đề giải quyết nợ quá hạn 46
5. Vấn đề thế chấp tài sản 46
6. Về thu lãi cho vay 46
CHƯƠNG III: 48
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP NINH GIANG- TỈNH HẢI DƯƠNG. 48
I. Định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới 48
1. Nghiên cứu cải tiến hồ sơ cho vay hộ sản xuất 49
2. Kiểm tra trước và sau khi cho vay 50
3. Các văn bản quy định về lãi suất 50
4. Ứng dụng tin học trong kế toán cho vay hộ sản xuất. 51
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
Xem Thêm: Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.