Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Mục lục
Lời nói đầu . 1
Phần I: một số vấn đề chung về doanh nghiệp TM TVS . . .3
I. Đặc điểm tổ chức hoạt động của doanh nghiệp TM TVS 3
1. Qúa trình hình thành và phát triển doanh nghiệp . 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp . .3
2.1. Chức năng .3
2.2.Nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp 4
2.3. Đặc điểm tình hình kinh doanh của doanh nghiệp . 4
2.4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp . 5
3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp .5
4. Đặc điểm lao động của doanh nghiệp .7
5. Tình hình vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp . .8
Phần II: Thực trạng quản lý tiêu thụ sản phẩm tai doanh nghiệp thương mại Trương Vĩnh Sơn . 10
1. Các kênh tiêu thụ của doanh nghiệp 10
2. Các phương pháp tiêu thụ của doanh nghiệp TMTVS 12
2.1. Vai trò của tiêu thụ hàng hoá trong quá trình SX KD . . 12
2.2. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .13
2.2.1. Bán buôn 13
2.2.2. Bán lẻ . . . 13
2.2.3. Bán hàng theo phương thức gửi đại lý . 14
3. kế hoạch tiêu thụ tại doanh nghiệp . .14
3.1. Nghiên cứu thị trường . . .14
3.2. Đề xuất doanh số tiêu thụ sản phẩm . . .15
4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp . 16
5. Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . . 17
Phần III: Kết luận . . .20
1. Ưu điểm .20
2. Khuyết điểm . . . 21
3. Những kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý DN. 21

Xem Thêm: Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.