Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái

MỤC LỤC
I. Khái quát chung về công ty Cấp nước Yên Bái.1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cấp nước Yên Bái1
1.1 Đặc điểm chung của công ty.1
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.1
2. Nhiệm vụ của công ty Cấp nước Yên Bái.2
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.3
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty cấp nước Yên Bái.3
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 3
2.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái5
2.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái.5
2.2 Chức năng cụ thể của các phòng ban trong công ty.5
III. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái6
1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty câp nước Yên Bái6
1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty.6
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán.7
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cấp nước Yên Bái.9
2.1 Các chính sách kế toán chung.9
2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản trong công ty.9
2.2.1 Hệ thống chứng từ.9
2.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán:9
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán:9
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán:10
3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.11
3.1 kế toán tài sản cố định.11
3.2 kế toán vật tư và công cụ, dụng cụ.14
3.3 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.15
3.4 kế toán thành phẩm tiêu thụ.16
IV. Đánh giá và kiến nghị.18
1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái.18
1.1 Ưu điểm.18
1.2 Nhược điểm.19
2. Đề xuất kiến nghị.19


Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái sẽ giúp ích cho bạn.