: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- kinh doanh VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ.3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển cña C«ng ty. 3
1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 4
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHHSẢN XUẤT - kinh doanh VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ 8
2.1. Đặc điếm tổ chức bộ máy kế toán. 8
2.2. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty. 9
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- kinh doanh VẬT LIỆUXÂY DỰNG TÂN HÒA 12
3.1. Một số thuận lợi và khó khăn và các chỉ tiêu kinh tế cơ bản. 12
3.2. Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán NVL, CCDC Công ty TNHH sản xuất – kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà.13
KẾT LUẬN . 16


Xem Thêm: : Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu : Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà. sẽ giúp ích cho bạn.