kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1
Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 2
1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Hà Nội.2
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 3
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội . 9
2.1 Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán . 9
2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . 10
2.3 Hình thức ghi sổ kế toán. 12
Phần 2: Nội dung một số phần hành của kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 16
2.1 kế toán TSCĐ 16
2.1.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng khi hạch toán . 16
2.1.2 Phương thức hạch toán 17
2.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 18
1. kế toán bán hàng . 18
1.1 Tài khoản và các chứng từ sử dụng khi hạch toán tiêu thụ . 18
1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán quá trình bán buôn trực tiếp qua kho. 19
1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ và quá trình hạch toán các nghiệp vụ bán lẻ thông qua hệ thống các cửa hàng . 20
2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 21
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 21
2.2. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 21
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội. 26
3.1 Về bộ máy kế toán 26
3.2 Về hệ thống sổ sách 26
3.3 Về phương pháp hàng tồn kho . 26
3.4 Về hình thức thanh toán . 27
KẾT LUẬN 28


Xem Thêm: kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tại Công ty cổ phần thép Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.