Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1(VPIC 1)

Mục lục:
Mục lục: Trang 1
Lời mở đầu:Trang 4
Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1:Trang 5
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VPIC1:Trang 5
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1:Trang 6
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của VPIC 1:Trang 9
1.4. Tổ chức công tác kế toán tại VPIC1: Trang 9
Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1:Trang 14
2.1. kế toán chi phí:Trang 15
2.1.1. kế toán giá vốn hàng bán:Trang 15
2.1.2. kế toán chi phí bán hàng:Trang 24
2.1.3. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Trang 30
2.1.4. kế toán chi phí tài chính: Trang 36
2.2. kế toán doanh thu( gồm 511, 512):Trang 41
2.2.1, kế toán doanh thu bán hàng : Trang 41
2.2.2, kế toán doanh thu tiêu thụ nội bộ :Trang 47
2.3. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu :Trang 48
2.4. kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1 :Trang 53
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam1:Trang 58
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1:Trang 58
3.1.1.Những ưu điểm: Trang 58
3.1.2. Những tồn tại : Trang 60
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại VPIC1: Trang 61
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán : Trang 61
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản : Trang 64
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán : Trang 64
3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán: Trang 64
3.2.5. Kiến nghị khác : Trang 64
Kết luận : Trang 65
Tài liệu tham khảo :
Danh mục bảng biểu sơ đồ :
Sơ đồ số 01: Tổ chức bộ máy hoạt động của VPIC1 : Trang 6
Sơ đồ số 02: Bộ máy kế toán tại VPIC1 : Trang 10
Sơ đồ số 03: Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức CTGS : Trang 13
Sơ đồ số 04: Sơ đồ về trình tự hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng:.Trang 25
Sơ đồ số 05 : Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp : Trang 31
Biểu số 01 : Thẻ tính giá thành sản phẩm vành VA1 : Trang 17
Biểu số 02 : Phiếu nhập kho sản phẩm vành VA1 : Trang 18
Biểu số 03 : Phiếu xuất kho sản phẩm vành VA1 : Trang 19
Biểu số 04 : Thẻ kho về việc xuất bán sản phẩm vành VA1 : Trang 20
Biểu số 05 : Sổ chi tiết tài khoản 632 –đối với sản phẩm vành VA1: Trang 21
Biểu số 06: Chứng từ ghi sổ về giá vốn hàng bán trong T02/2008: Trang 22
Biểu số 07 : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ : Trang 23
Biểu số 08 : Sổ cái TK 632- giá vốn hàng bán- SP vành VA1 : Trang 24
Biểu số 09 : Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương bộ phận bán hàng : Trang 27
Biểu số 10 : Sổ chi tiết TK 641 – đối với sản phẩm vành VA1 : Trang 28
Biểu số 11 : Chứng từ ghi sổ số 16 : Trang 29
Biểu số 12 : Sổ cái TK 641 : Trang 30
Biểu số 13 : Phiếu chi : Trang 33
Biểu số 14 : Sổ chi tiết TK 642 : Trang 34
Biểu số 15 : Chứng từ ghi sổ số 17 : Trang 35
Biểu số 16 : Sổ cái TK 642 : Trang 36
Biểu số 17 : Giấy báo nợ : Trang 38
Biểu số 18 : Sổ chi tiết TK 635 : Trang 39
Biểu số 19 : Chứng từ ghi sổ số 21 : Trang 40
Biểu số 20 : Sổ cái TK 635 : Trang 41
Biểu số 21 : Hoá đơn giá trị gia tăng : Trang 43
Biểu số 22 : Giấy báo có số 1285 : Trang 44
Biểu số 23 : Sổ chi tiết tài khoản 511 : Trang 45
Biểu số 24 : Chứng từ ghi sổ số 22 : Trang 46
Biểu số 25 : Sổ cái TK 511 – tháng 02/2008 : Trang 47
Biểu số 26 : Sổ chi tiết TK 531: Trang 50
Biểu số 27 : Chứng từ ghi sổ số 25: Trang 51
Biểu số 28 : Sổ cái tài khoản 531 : Trang 52
Biểu số 29 : Chứng từ ghi sổ số 26: Trang 54
Biểu số 30 : Sổ cái tài khoản 911 : Trang 55
Biểu số 31 : Sổ cái tài khoản 421 : Trang 56
Biểu số 32 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Trang 57Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chín sẽ giúp ích cho bạn.