Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG 3
CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.3
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG XDCB 3
1.1. Đặc điểm của ngành XDCB và sản phẩm xây lắp.3
1.2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm xây lắp.4
1.3. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp xây dựng:4
1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.5
II.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP6
2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.6
2.1.1. Chi phí sản xuất:6
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp:6
2.2 Giá thành và các loại giá thành sản phẩm xây lắp.8
2.2.1 Giá thành sản phẩm xây lắp. 8
2.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm xây lắp.8
2.2.3. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp. 9
2.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất:11
2.3.1. Nguyên tắc hạch toán sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.11
2.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất11
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất12
2.3.4. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng. 12
2.3.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.13
2.3.6. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 22
2.3.7. Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệpxây lắp:23
III. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP26
3.1. Hình thức nhật kí chung:26
3.2. Hình thức kế toán Nhật kí - Sổ Cái27
3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 29
3.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ. 30
3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 31
CHƯƠNG II :32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ32
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ32
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 32
1.2. Tổ chức SX và tổ chức quản lý SXKD trong doanh nghiệp. 32
1.3. Tổ chức công tác kế toán ở công ty 129.35
1.4. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng:37
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 39
2.1. Đặc điểm chi phí, phân loại chi phí sản xuất tại công ty:39
2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất:39
2.3. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất:40
2.4. Tính giá thành công trình ở công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ:73
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 76
I.Những khó khăn thuận lợi về khả năng và xu hướng phát triển công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ.76
II. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty 129 – Ban cơ yếu Chính phủ:78
KẾT LUẬN 81


Xem Thêm: Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.