Luận văn: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần AN VIỆT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CAC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI3
1.1/Khái niệm và ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng4
1.1.1/ Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4
1.1.2/ Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng5
1.2/ Nội dung của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 6
1.2.1/ kế toán doanh thu bán hàng. 6
1.2.1.1/ Khái niệm về doanh thu bán hàng. 6
1.2.1.2/ Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. 6
2.1.3/ Phương pháp xác định doanh thu bán hàng. 7
2.1.4/ Chứng từ kế toán sử dụng. 8
2.1.5/ Tài khoản kế toán sử dụng. 8
1.2.1.6/ phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ12
1.2.2/ kế toán giá vốn hàng bán. 14
1.2.2.1/ Khái niệm về giá vốn hàng. 14
1.2.2.2/ Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán. 14
1.2.2.3/ Phương pháp tính giá mua của hàng bán ra. 14
1.2.2.3/ Chứng từ kế toán sử dụng. 16
1.2.2.5/ Tài khoản kế toán sử dụng. 16
1.2.3/ kế toán chi phí bán hàng. 18
1.2.3.1/ Khái niệm về chi phí bán hàng. 18
1.2.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng. 18
1.2.3.3/ Tài khoản kế toán sử dụng. 18
1.2.3.4/ Trình tự hạch toán chi phí bán hàng :19
1.2.4/ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 19
1.2.4.1/ Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp. 19
1.2.4.3/ Tài khoản kế toán sử dụng. 19
1.2.4.4/ Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 20
1.2.5/ kế toán xác định kết quả bán hàng. 20
1.2.5.1/ Khái niệm về kết quả bán hàng. 20
1.2.5.2/ Tài khoản sử dụng. 20
1.2.5.3/ Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng. 21
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC Kế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT22
2.1/ Khái quát chung về công ty Cổ phần AN VIỆT. 22
2.1.1/ Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần AN VIỆT22
2.1.2/ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hà22
2.1.3/ Đặc điểm tổ chức bộ máy của chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT22
2.1.4/ Đặc đỉêm tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT24
2.1.4.1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 24
2.1.4.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành.25
2.1.5/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chính sách, chế độ kế toán của chi nhánh công ty Cổ phần An VIỆT. 26
2.2/ Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ phần AN VIỆT. 27
2.2.1/ kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần AN VIỆT. 27
2.2.1.1/ kế toán doanh thu. 27
2.2.1.1.1/ Nội dung của kế toán doanh thu. 27
2.2.1.1.2/ Chứng từ kế toán sử dụng. 28
2.2.1.1.3/ Tài khoản kế toán sử dụng tại chi nhánh công ty. 28
2.2.1.1.4/ phương pháp hạch toán và trình tự giải ghi sổ. 28
2.2.1.2/ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 32
2.2.1.3/ kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh công ty. 34
2.2.1.3.1/ Tài khoản kế toán sử dụng. 34
2.2.1.3.2/ Sổ kế toán sửdụng. 34
2.2.1.4/ Phương pháp kế toán giá vốn của hàng bán tại chi nhánh công ty34
2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.35
2.2.2.1. Néi dung chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.35
2.2.2.2. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông.36
2.2.2.3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông.36
2.2.2.4. Sæ kÕ to¸n sö dông.36
2.2.2.5. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.36
2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.38
2.2.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông.38
2.2.3.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông.38
2.2.3.3. Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.38
PhÇn 3:41
3.1. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT.41
3.1.1. ¦u tiªn.41
3.1.2. Nh­îc ®iÓm.42
3.1.2.1. Thø nhÊt: VÒ trÝch lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi.42
3.1.2.2. Thø hai: VÒ ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n.42
3.1.2.3. Thø ba: VÒ ¸p dông gi¶m gi¸ hµng b¸n.42
3.1.2.4. Thø t­: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng. 43
3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn AN VIỆT.43
3.2.1. ý kiÕn thø nhÊt: VÒ trÝch lËp quü dù phßng khã ®ßi.43
3.2.2. ý kiÕn thø hai: VÒ chiÕt khÊu thanh to¸n.45
3.2.3. ý kiÕn thø ba : VÒ gi¶m gi¸ hµng ho¸46
3.2.4. ý kiÕn thø tù: VÒ thùc tr¹ng b¸n hµng. 46
KÕt luËn. 47
Tµi liÖu tham kh¶o. 48


Xem Thêm: Luận văn: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần AN VI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần AN VI sẽ giúp ích cho bạn.