Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU . 5
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp .6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong doanh nghiệp . 6
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương . 6
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 6
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 7
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương . 7
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp . 7
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 7
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 8
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 8
1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 9
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc 9
1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương . 9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ .9 1.3.1. Quỹ tiền lương 9
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội . 10
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế . 11
1.3.4. Kinh phí công đoàn 12
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo lương 12
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 13
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động . 13
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động . 13
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động . 14
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 14
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương . 15
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ .15
1.6.2. kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 16
1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 16
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
và khoản trích theo lương 19
1.7. Hình thức sổ kế toán 20
PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công Ty sản xuất, thương mại và Dịch Vụ Phú Bình 26
2.1. Khái quát chung về Công Ty sản xuất, thương mại
và Dịch Vụ Phú Bình 26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình . 26
2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình 28
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình . 29
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty sản xuất, thương mại
và Dịch Phú Vụ Bình . 29
2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình . .30
2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương 30.
2.2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương 30
2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình 32 2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 33
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) . 33
2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ . 33
2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty sản xuất, thương mại và
Dịch Vụ Phú Bình 34
2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
Công Ty sản xuất thương mại và Dịch Vụ Phú Bình 34
PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty sản xuất
thương mại và Dịch Vụ Phú Bình .60
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
khoản trích theo lương ở Công Ty sản xuất, thương mại và
Dịch Vụ Phú Bình 60
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty 60
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương 60
và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ 60
3.1.3. Ưu điểm . 62
3.1.4. Nhược điểm 62
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 62
KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
Xem Thêm: Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch v sẽ giúp ích cho bạn.