Luận văn: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN CHUNG 2
I. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 2
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng Công trình giao thông Việt - Lào. 2
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 4
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 5
4. Tổ chức bộ máy kế toán.7
5. Hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị9
6. Tổ chức sản xuất11
7. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu tới tình hình sản xuất thi công của công ty 12
II. Các phần hành kế toán tại công ty xây dựng CTGT Việt Lào. 13
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất23
2. Đối tượng tính giá thành. 24
3. Chứng từ sử dụng - Nội dung các khoản mục chi phí24
4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất25
PHẦN II : CHUYÊN ĐỀ 29
I. Lý do chọn chuyên đề. 29
II. Những thuận lợi và khó khăn tại công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán vốn bằng tiền.30
1. kế toán vốn bằng tiền. 31
1.1. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của Công ty xây dựng công trình giao thông Việt - Lào. 31
1.2. Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt32
II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào 37
1. Nội dung phản ánh các khoản vốn bằng tiền. 37
2. kế toán tiền gửi ngân hàng. 51
2.1. Tiền gửi51
2.2. Trình tự ghi sổ. 51
III. kế toán tiền đang chuyển tại công ty xây dựng công trình giao thông Việt Lào 58
1. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 58
2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở công ty 58
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 64
1. Những thành tựu trong công tác. 64
2. Một số ý kiến đề nghị kiến nghị65
PHẦN KẾT LUẬN 67
Xem Thêm: Luận văn: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty XDCT Việt - Lào sẽ giúp ích cho bạn.