Luận văn: Kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I2
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA 2
CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI2
1. Quá trình hình thành và phát triển. 2
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 2
1.2.1 Chức năng. 2
1.2.2 Nhiệm vụ. 3
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty. 3
1.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý. 3
1.3.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty. 4
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 5
1.5. Hình thức kế toán và bộ máy kế toán áp dụng trong công ty. 5
1.5.1. Hình thức kế toán. 5
1.5.2.Tổ chức bộ máy kế toán. 6
1.5.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 8
PHẦN II8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ 8
MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI8
2.1. Đặc điểm, nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán. 8
2.1.1. Phương thức mua hàng. 9
2.1.2. Phương thức thanh toán. 9
2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định mua hàng. 9
2.1.4. Giá cả hàng mua. 10
2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán. 10
2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 10
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng. 10
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng:11
2.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán mua hàng và thanh toán với người bán 13
2.2.2.1. Trình tự hạch toán mua hàng trong nước. 13
2.2.2.2. Trình tự hạch toán mua hàng nhập khẩu. 15
2.2.2.3. Trình tự hạch toán thanh toán với người bán. 16
2.2.3. Sổ sách sử dụng:17
PHẦN III42
NHẬN XÉT KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ 42
THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI42
3.1. Đánh giá kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty Bách hóa Hà Nội43
3.2. Biện pháp nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán tại công ty Bách hóa Hà Nội44
3.2.1. Hoàn thiện chứng từ kế toán. 44
3.2.2. Hoàn thiện sổ sách kế toán. 46
KẾT LUẬN 48
Xem Thêm: Luận văn: Kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán với người bán sẽ giúp ích cho bạn.