Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại & DL Trung Dũng


MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP kinh doanh THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Đặc điểm của hàng hoá 3
1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 5
1.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 5
1.2.2. Phương thức gửi hàng đại lý hoặc ký gửi hàng hoá 5
1.2.3. Phương thức bán hàng trả góp 6
1.2.4. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác 6
1.3.Các phương pháp tính giá hàng hoá 6
1.3.1. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho 6
1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 8
1.4. kế toán hàng hoá trong các doanh nghiệp TM 10
1.4.1. Chứng từ sử dụng 10
1.4.2. Tài khoản sử dụng 10
1.4.3. Phương pháp kế toán 11
1.5. kế toán các phương thức tiêu thụ hàng hoá 13
1.5.1. Tài khoản sử dụng 13
1.5.2. Phương pháp kế toán 15
1.6. kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 19
1.6.1. Tài khoản sử dụng 19
1.6.2. kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21
1.6.3. kế toán xác định kết quả tiêu thụ 23
1.7. Hình thức ghi sổ kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 25
1.7.1. Hình thức Nhật ký chung 25
1.7.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 27
1.7.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 30
1.7.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 35
2.1. Tổng quan về Công ty Trung Dũng 35
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 36
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 37
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Trung Dũng 39
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39
2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 40
2.3. Thực hiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Trung Dũng 43
2.3.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 43
2.3.2. Phương pháp xác định giá hàng hoá 43
2.3.2.1. Phương pháp xác định giá nhập kho hàng hoá 43
2.3.2.2. Phương pháp tính giá hàng hoá xuất bán 47
2.3.3. kế toán hàng hoá 48
2.3.4. kế toán tiêu thụ hàng hoá 62
2.3.4.1. kế toán quá trình bán hàng 62
2.3.4.2. kế toán xác định kết quả tiêu thụ 77
CHƯƠNG 3: HOẢN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 83
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng 83
3.1.1. Những ưu điểm 83
3.1.2. Những tồn tại, nguyên nhân 85
3.2. Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng 86
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán 86
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản 88
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán 88
3.2.4. Các kiến nghị khác, phương pháp tính giá 90
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại & DL Trung Dũng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại & DL Trung Dũng sẽ giúp ích cho bạn.