Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢNXUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.3
1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.3
1.1.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.5
1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.6
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.7
1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.8
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất.8
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.12
1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.13
1.3.1.Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất.13
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất , phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.14
1.3.3.Tài khoản kế toán sử dụng.15
1.3.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất.22
1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm.24
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm.24
1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.24
1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất26
1.5.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 31
CHUƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG 34
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Minh Trung. 34
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty. 34
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.37
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 38
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung. 41
2.2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty.41
2.2.1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty.42
2.2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất43
2.2.1.4. kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.43
2.2.2. Công tác tính gi¸ thành sản phẩm tại Công ty.59
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰMHOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG 61
3.1. Những nhận xét chung, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Trung. 61
3.1.1. Những ưu điểm:61
3.1.2. Nhũng hạn chế cần khắc phục:63
3.2. Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thiết bị phụ tùng hoà Phát.64
3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Về công tác tổ chức tập hợp chứng từ ban đầu. 64
3.2.2. Ý kiến thứ hai: Về hệ thống sổ sách kế toán:64
3.2.3. Ý kiến thứ 3: Về việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 64
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


Xem Thêm: Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty T sẽ giúp ích cho bạn.