Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
I- CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp 3
1.2. Bản chất cuả chi phí sản xuất . 4
1.3. Phân loại chi phí sản xuất 4
1.3.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí . 4
1.3.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 5
II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm . 5
2.2 Phân loại giá thành.sản phẩm 6
III- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6
3.1.Đối tượng và phưong pháp hạch toán chi phí sản xuất 6
3.2.Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp . 7
3.3.Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 13
IV- TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 14
4.1.Đối tượng và phuong pháp tính giá thành sản phẩm 14
4.2.Kỳ hạn tính giá thành sản phẩm 15
V- HỆ THỐNG SỔ SÁCH VẬN DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 16
5.1.Đối vối doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật chung 16
5.2.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái . 17
5.3.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ . 18
5.4.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ 19
PHẦN II- THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 21
I-.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 21
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 21
1.2.Tổ chức bộ máy quản lý . 23
1.3.Tổ chức bộ máy kế toán . 28
1.4.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp . 31
1.5.Tổ chức sản xuất- kinh doanh và tình hình tài chính của xí nghiệp trong giai đoạn 2004-2006 34
II- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH . 35
2.1.Một số vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 35
2.2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 37
2.3.kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 46
2.4.kế toán chi phí máy thi công 54
2.5. kế toán chi phí sản xuất chung 55
2.5.1- Chi phí nhân viên phân xưởng: 55
25.2.Chi phí nguyên vật liệu: 57
2.5.3.Chi phí công cụ dụng cụ: 58
2.5.4.Chi phí khấu hao TSCĐ: . 60
2.5.5.Chi phí dịch vụ mua ngoài: . 61
2.5.6.Chi phí bằng tiền khác: . 62
2.5.7.Tổng hợp chi phí sản xuất chung: . 62
2.6.Tập hợp chi phí và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 68
III-TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 73
3.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng . 73
3.2.Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 73
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 75
I-.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 75
1.1.Ưu điểm: . 77
1.2. Nhược điểm: 79
II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 81
III-.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 82
3.1 Về chi phí nguyên vật liệu 82
3.2. Về chi phí nhân công trực tiếp . 84
3.3.Về chi phí máy thi công: . 84
3.4.Về chi phí sản xuất chung 85
3.5.Về chi phí thiệt hại trong sản xuất: 85
3.6. Về chi phí giao dịch . 86
3.7. Về hình thức sổ sách kế toán . 86
IV- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 87
4.1 Về phía nhà nước và công ty . 87
4.2 Về phía xí nghiệp 87
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89


Xem Thêm: Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đ sẽ giúp ích cho bạn.