Luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
PHẦN I :LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.3
1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:3
1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:4
1.3 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp:5
1.4 Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:5
1.5. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:6
1.5.1. Phân loại chi phí sản xuất:6
1.5.2. Phân loại giá thành:8
1.6 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:9
1.6.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:9
1.6.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm:11
2. kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.14
2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng:14
2.1.1 Chứng từ kế toán;14
2.1.2 Tài khoản sử dụng:14
2.2 kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên:16
2.3 kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ:17
2.4 Xác định giá tri sản phẩm dở dang.17
2.4.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính:18
2.4.2 Xác định giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương:18
2.4.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến:18
2.4.4 Xác định giá trị SPDD theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp:19
2.4.5 Xác định giá trị SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch:19
2.5 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.19
2.5.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (còn gọi là phương pháp trực tiếp).19
2.5.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.19
2.5.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số.20
2.5.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.21
2.5.5 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ.22
PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 23
1. Khái quát chung về công ty Cấp nước Yên Bái.23
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cấp nước Yên Bái23
1.1.1 Đặc điểm chung của công ty.23
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.23
1.1.3 Nhiệm vụ của công ty Cấp nước Yên Bái.24
1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.25
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cấp nước Yên Bái.26
1.2.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cấp nước Yên Bái.26
1.2.2 Tổ chức sản xuất ở công ty cấp nước Yên Bái.26
1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất nước sạch.27
1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái28
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cấp nước Yên Bái.28
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty.28
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái.29
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.29
1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán.30
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cấp nước Yên Bái.31
1.5.1 Các chính sách kế toán chung.31
1.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản trong công ty.31
1.5.3 Hình thức sổ kế toán:32
1.5.4 Hệ thống báo cáo kế toán:33
1.5.5 Phần mềm kế toán.33
2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái.34
2.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất của công ty Cấp nước Yên Bái34
2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty Cấp nước Yên Bái.34
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.34
2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.36
2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.36
2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.36
2.3 Phương pháp hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
2.3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.36
2.3.2 Phương pháp tính giá thành. 37
2.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nước sạch Quý III năm 2006 tại Công ty Cấp nước Yên Bái.38
2.4.1 kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.38
2.4.2kế toán chi phí nhân công trực tiếp.47
2.4.3 Chi phí sản xuất chung.54
2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất nước sạch và tính giá thành sản xuất ( giá thành công xưởng) của sản phẩm nước sạch.71
PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC YÊN BÁI 75
1. Đánh giá chung về thực trạng công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái.75
1.1. Ưu điểm 76
1.2 Nhược điểm.77
2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cấp nước Yên Bái 78
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cấp nước Yên Bái79
KẾT LUẬN . 83


Xem Thêm: Luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bá sẽ giúp ích cho bạn.