Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Du Lịch Việt Nam-Hà Nội

MỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
CHƯƠNG I: Lý luận cơ bản về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
1.1. Một số vấn đề cơ bản về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 3
1.1.1. Lao động và hạch toán lao động trong doanh nghiệp 3
1.1.1.1. Lao động và phân loại lao động trong doanh nghiệp, . 3
1.1. 1.2. Hạch toán lao động trong doanh nghiệp 4
1.1.2. Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. 6
1.1.2.1.Tiền lương 6
1.1.2.2.Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất .7
1.1. 3. Các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 10
1.1.3.1. Quỹ BHXH . 11
1.1.3.2. Quỹ BHYT 11
1.1.3.3.Quỹ KPCĐ . 12
1.2. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 12
1.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán . 12
1.2.2.kế toán tiền lương . 13
1.2.2.1. Tài khoản hạch toán 13
1.2.2.2. Phương pháp hạch toán 14
1.2.4.kế toán các khoản trích theo lương . 19
1.2.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng 19
1.2.4.2 Phương pháp hạch toán . 21
1.2.5.Các hình thức áp dụng sổ kế toán . 22
1.2.5.1. Hình thức Nhật kí - sổ cái . 23
1.2.5.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ . 26
1.2.5.4. Hình thức Nhật kí chung . 27
1.2.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính: 28
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Thái 29
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty du lịch Việt Nam – Hà Nội. 29
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 29
2.1.2 Nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty: . 31
2.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 33
2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của đơn vị 35
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 35
2.2.2. Tổ chức sổ sách kế toán . 37
2.3 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Thái: 40
2.3.1 - Đặc điểm lao động: . 40
2 .3.2 Quỹ tiền lương: . 42
2.3.2.1 Nguyên tắc trả lương: . 42
2.3.2.2 Quỹ tiền lương: 42
2.3.3. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Thái 47
2.3.3.1 kế toán tiền lương: . 47
2.3.3.2. Trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 57
2.33.3. Hạch toán các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ. 61
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Thái 70
3.1. nhận xét chung . 70
3.1.1 - Hình thức trả lương: . 70
3.1.2. Chế độ trả lương 71
3.1.3 - Hạch toán các khoản trích theo lương : . 71
3.2 - một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Thái 73
3.2.1 - Về công tác quản lý lao động: . 73
3.2.2 Hoàn thiện cách tính trả lương 75
3.2.2.1. Tính trả lương cho bộ phận gián tiếp: . 75
3.2.2.2 Tính trả lương cho bộ phận trực tiếp: . 75
3.2.3 - Về chế độ trả lương: 77
3.2.4 - Về công tác hạch toán lương, các khoản trích theo lương. 77
Kết luận 79


Xem Thêm: Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Du Lịch V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Du Lịch V sẽ giúp ích cho bạn.