Lận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 5
1.1/ Các khái niệm cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương5
1.1.1.Tiền lương 5
1.1.2.Quỹ lương 5
1.1.3.Quỹ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, KPCĐ . 6
1.1.4.Chức năng của tiền lương . 7
1.1.5.Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 8
1.2/ Hạch tóan lao động, tính lương, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động 8
1.2.1. Hạch toán lao động, kết quả lao động . 8
1.2.2. Các hình thức trả lương . 9
1.3/ Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương . 15
1.4/ kế toán tổng hợp tiền lươngvà cá khoản trích theo lương 16
1.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng . 16
1.4.2.Tổng hợp phân bố tiền lương và các khoản trích theo lương . 19
1.4.3. kế toán tổng hợp tiền luơng và các khoản trích theo lương của công nhân viên 20
1.4.4. kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất . 23
1.5/ Các hình thức ghi sổ trong phần hành hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 26
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ kinh doanh THIẾT BỊ HÀ NỘI. 32
2.1/ Đặc điểm tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 32
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 32
2.1.2. Chức năng, nhiệm và tình hình về cơ sơ vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 35
2.1.3. Công tác bộ máy quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 36
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 36
2.1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 41
2.1.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 43
2.2/ Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội 44
2.2.1. Đặc điểm về tổ chức và quản lý lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 44
2.2.2. Tổ chức hạch toán lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 44
2.2.3. Các sổ sách kế toán sử dụng trong Công ty . 44
2.3/ Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 45
2.3.1. Hạch toán lao động 45
2.3.2. Tính lương và BHXH cho công nhân viên 46
2.4/ Hình thức trích BHXH,BHYT,CPCĐ tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp vàkinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 61
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ kinh doanh THIẾT BỊ HÀ NỘI 65
3.1/ Nhận xét và đánh giá chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với CBCNV tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 65
3.1.1. Thực hiện chính sách tiền lương hợp lí đem lại hiệu quả cao cho công ty65
3.1.2 .Những nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội . 66
3.1.2.1.Ưu điểm 66
3.1.2.2.Nhựơc điểm và những mặt tồn tại . 67
3.2/ Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Hà Nội . 68
3.2.1. Ý kiến về công tác tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội 69
3.2.2.Ý kiến về phần sổ sách 69
3.2.3.Ý kiến về nâng cao thu nhập cho CBCNV . 70
3.3/ Đánh giá hiệu quả các giải pháp đưa ra . 71
KẾT LUẬN: . 72
Ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập .
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Lận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lận văn: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.