Luận văn: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
PHẦN I - Thực trạng về Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 3
I. Tổng quan về xí nghiệp in Việt lập Cao Bằng . 3
1. Lịch sử và sự hình thành của xí nghiệp . 3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh 5
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . 7
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10
5. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán 12
II. kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 15
1. Đối tượng kế toán và phương pháp kế toán chi phí sản xuất15
2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất 16
III. Tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 40
1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm . 40
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 42
PHẦN II - Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45
I. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62


Xem Thêm: Luận văn: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao sẽ giúp ích cho bạn.