Lận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần pin Hà Nội

Lời nói đầu .
Phần I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Pin Hà Nội
A. Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần pin Hà Nội .
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
B. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
II. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán .
Phần II. Tình hình kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
A. Hạch toán thành phẩm tại công ty cổ phần Pin Hà Nội
I. Đặc điểm thành phẩm .
II. Tính giá thành phẩm .
III. kế toán chi tiết thành phẩm .
IV. kế toán tổng hợp thành phẩm .
B. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
I. Vài nét về công tác tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
II. Các phương thức tiêu thụ tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
III. kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm
1. kế toán doanh thu bán hàng
2. Tài khoản sử dụng .
3. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo dõi .
4. Trình tự hạch toán .
IV. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
V. kế toán giá vốn bán hàng
VI. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .
1 Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .
2 Tài khoản sử dụng
Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm- tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
I. Nhận xét chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần pin Hà Nội .
1. Nhận xét chung
2.Nhận xét cụ thể .
II. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần pin Hà Nội
Lời kết


Xem Thêm: Lận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.