Luận văn tốt nghiêp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
I.CHI PHÍ SẢN XUẤT. 1
1.Khái niệm chi phí sản xuất1
2.Phân loại chi phí sản xuất1
2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kế toán của chi phí (Yếu tố chi phí)1
2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế chi phí Khoản mục chi phí)2
2.3.Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất2
II.Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh . 2
III.GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.Khái niệm giá thành sản phẩm 3
2.Phân loại giá thành sản phẩm 3
2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm tính và cơ sở số liệu tính giá thành. 3
2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành. 4
IV.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
V.KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 4
1.Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. 4
2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 5
3.Hạch toán chi phí sản xuất chung. 5
4.Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 5
5.Hạch toán giá thành sản xuất6
VI.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐANG CHẾ TẠO DỞ DANG CUỐI KỲ 6
1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp. 6
2.Đánh giá sản phẩm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 6
3.Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí định mức. 7
4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 7
VII.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 7
1.Phương pháp tính giá thành trực tiếp(giản đơn)7
2.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 8
3.Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 8
4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 9
5.Phương pháp tính giá thành phân bước. 9
VIII.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG MÁY VI TÍNH 10
1.Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
2.kế toán chi phí trên máy. 10
2.1.kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10
2.2.kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 10
2.3.kế toán sản xuất chung. 10
2.4.Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ. 11
2.5.kế toán giá thành sản phẩm 11
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 12
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 12
1.Qúa trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần In Hàng không. 12
2.Một số chỉ tiêu đánh giá tổng quát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 14
3. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần In Hàng không. 14
4.Công tác tổ chức quản l‎ý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán của Công ty cổ phần In Hàng không. 15
4.1.Tổ chức bộ máy quản l‎ý. 15
4.2.Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty. 16
4.2.1.Tổ chức sản xuất16
4.2.2.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 17
4.3.Tổ chức bộ máy và công tác kế toán của Công ty cổ phần In Hàng không 18
4.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán. 18
4.3.2.Hình thức tổ chức sổ kế toán. 19
II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 20
1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng không. 20
2.kế toán tập hợp chi phí sản xuất21
2.1.kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 21
2.2.kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 23
2.3.kế toán chi phí sản xuất chung. 25
2.4.Tổng hợp chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp. 28
3.Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần In Hàng không. 29
4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm 29
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠICÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 30
I.NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 30
1.Những ưu điểm 30
2.Những hạn chế. 31
II.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG 33
1.Ý kiến thứ nhất: Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. 33
2.Ý kiến thứ hai:Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 34
3.Ý kiến thứba: Hạch toán chi phí sản xuất chung. 34
4.Ý kiến thứ tư: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 34
5.Ý kiến thứ năm:Thực hiện tính giá thành theo trang in tiêu chuẩn. 35
6.Ý kiến thứ sáu:Trích trước chi phí sửa chữa lớnTSCĐ 36
7.Ý kiến thứ bảy:Về hình thức kế toán. 37
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiêp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiêp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Hàng sẽ giúp ích cho bạn.