Luận văn tốt nghiêp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1
Chương I : Lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 2
I. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp kinh doanh thương mại . 2
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại . 2
2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3
3. Sự cần thiết và yêu cầu quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5
II. Những lý luận cơ bản về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh5
1. Khái niệm về bán hàng, doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu 5
2.Các phương pháp bán hàng 8
3.kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trù doanh thu . 11
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng ở công ty26
2.1. Đặc điểm chung công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh 26
2.2.Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty . 35
2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ ở Công ty 35
2.2.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng mà công ty áp dụng 35
2.2.3. kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh 38
Chương III. Một số ý kiến nhận xét và kiến nghj nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng ở công ty . 70
1.1 Nhận xét chung về tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 70
3.1.1. Ưu điểm . 70
3.1.2. Nhược điểm 72
1.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty 72
Kết luận 76


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiêp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiêp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuấ sẽ giúp ích cho bạn.