Luận văn tốt nghiêp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 2
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG:2
1. Vai trò, ý nghĩa của bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng. 2
1.1. Khái niệm về hàng hoá và bán hàng hoá:2
1.2. Các phương thức bán hàng:4
1.3. Ý nghĩa của bán hàng hoá và xác định kết quả:6
2. Yêu cầu quản lý bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng:6
3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng:7
4. Đánh giá hàng hoá:7
II. KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI:10
1. Yêu cầu đối với kế toán bán hàng hoá:10
2. kế toán tổng hợp bán hàng hoá:10
2. 1. kế toán bán hàng - kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:10
2.2. kế toán bán hàng - kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:17
2.3. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:20
3. kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính:22
3.1. kế toán doanh thu hoạt động tài chính:22
3.2. kế toán Chi phí tài chính:23
4. kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh:24
4.1. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.24
4.2 kế toán xác định kết quả kinh doanh:27
4.3. Hệ thống sổ tổng hợp về kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả bán hàng:29
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC 30
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:30
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ kinh doanh Ở CÔNG TY:31
1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh:31
2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh. 32
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 33
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:33
2. Đặc điểm hệ thống chứng từ mà Công ty sử dụng :34
3. Trình tự ghi sổ:35
4. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán:35
4.1. Hệ thống sổ kế toán của Công ty gồm:35
4.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:35
5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán:37
IV.THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY :37
1. kế toán bán hàng hoá ở Công ty:37
1.1. Đặc điểm chung về hàng hoá:37
1.2. Quản lý bán hàng hoá ở Công ty :38
1.3. Các phương thức bán hàng Công ty đang áp dụng:39
2. kế toán nghiệp vụ bán hàng hoá tại Công ty:39
2.1. Tài khoản kế toán sử dụng:39
2.2. kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng hoá tại Công ty:40
3. Phương pháp tính giá vốn. 48
4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu:48
4 .1. kế toán doanh thu:48
4.2. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:49
5. kế toán phải thu của khách hàng:49
6. kế toán thuế GTGT phải nộp:49
7. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:50
7.1. kế toán chi phí bán hàng:50
7.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:51
8. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh:52
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC . 61
I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC 61
1.Nhận xét chung.61
2.Đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng hóa và xác đinh kết quả bán hàng tại Công ty Xuân Lộc.62
2.1.Ưu điểm.62
2.2.Hạn chế.64
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC 64
1.Sự cần thiết phải hoàn thiện.64
2.Những phương hướng hoàn thiện. 65
3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:66
3.1.Về việc kế toán hàng hóa .66
3.2.Về TK sử dụng.66
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 69


Xem Thêm: Luận văn tốt nghiêp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn tốt nghiêp: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại sẽ giúp ích cho bạn.