Chuyên đề Tốt nghiệp: hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung văn

MỤC LỤC

Mở đầu. 1
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.3
1.1.1. Chi phí sản xuất.3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất3
1.1.2. Giá thành sản phẩm.5
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.5
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
1.1.3. Mối quan hệ gữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.7
1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1.1.4.1. Ý nghĩa:8
1.1.4.2. Nhiệm vụ.9
1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ.9
1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.9
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.10
1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.11
1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.11
1.2.2.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất11
1.2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dịch vụ.11
1.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ.13
1.3.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.13
1.3.1.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm.14
1.3.1.2 Hạch toán chi tiết giá thành sản phẩm 15
1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.20
1.3.2.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
1.3.2.2 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì.36
1.3.3 Phương pháp kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 39
Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn. 43
2.1 Tổng quan về xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn. 43
2.1.1.Sự ra đời43
2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 44
2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý. 44
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ. 44
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của xí nghiệp 45
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sở kế toán của xí nghiệp trang trí bề măt Trung Văn.46
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công tác.46
2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ. 47
2.1.4.3. Hình thức sổ kế toán.48
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn.49
2.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất49
2.3 Phương pháp kế toán.50
2.3.1. kế toán chi phí NVL trực tiếp.50
2.3.1.1. Đặc điểm chi phí NVL trực tiếp tại xí nghiệp.50
2.3.1.2. Tài khoản sử dụng. 51
2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.58
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công táckế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn. 65
3.1. Nhận xét chung. 65
3.1.1. Hình thức chứng từ và sổ kế toán. 65
3.1.2. Hệ thống tài khoản sử dụng ở xí nghiệp. 66
3.2. Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn.66
3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Trang trí bề mặt Trung Văn. 67
Kết luận. 69


Xem Thêm: Chuyên đề Tốt nghiệp: hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề Tốt nghiệp: hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí sẽ giúp ích cho bạn.